Ετερο-αναφορές (Citations)

Οι ενδεικτικές ετερο-αναφορές στο δημοσιευμένο ερευνητικό μου έργο, είναι οι ακόλουθες:

Pavlogeorgatos G., (2003). Environmental parameters of the museums. Building and Environment, 38 (12), p. 1457-1462.

 • Luo X., Gu Z., Tian W., Xia Y., Ma T., (2018). Experimental study of a local ventilation strategy to protect semi-exposed relics in a site museum. Energy and Buildings, 159, pp. 558-571.
 • Pretelli M., Fabbri K. (2018). Historic Indoor Microclimate. In: Pretelli M., Fabbri K. (eds) Historic Indoor Microclimate of the Heritage Buildings. Springer, Cham. ISBN: 978-3-319-60343-8.
 • Fabbri K. (2018) Indoor Microclimate. In: Pretelli M., Fabbri K. (eds) Historic Indoor Microclimate of the Heritage Buildings. Springer, Cham. ISBN: 978-3-319-60343-8.
 • Gibeaux S., Martínez-Garrido M.I., Vázquez P., Thomachot-Schneider C., Fort R., (2018). Wireless environmental monitoring coupled to NDT for decay risk analysis (at St. Joseph Chapel in Reims, France). Sensors and Actuators A: Physical, ISSN 0924-4247, https://doi.org/10.1016/j.sna.2017.12.016.
 • Lucchi E., (2018). Review of preventive conservation in museum buildings. Journal of Cultural Heritage. (in Press). ISSN 1296-2074, https://doi.org/10.1016/j.culher.2017.09.003.
 • Schito E., Testi D., (2017). Integrated maps of risk assessment and minimization of multiple risks for artworks in museum environments based on microclimate control. Building and Environment, 123, pp. 585-600.
 • Sciurpi F., Carletti C., Cellai G., Muratore V., Orsi A., Pierangioli L., Russo G., Schmidt E.D., (2017). Environmental monitoring and building simulation application to Vasari Corridor: preliminary results. Energy Procedia, 133, pp. 219-230.
 • Goli G., Marcon B. , Busoni L., Carlson B., Cavalli A., Giordano A., Mazzanti P.,Montavari P., Togni M., Fioravanti M., (2017). Antique violins: effect of the player on the moisture content. International Journal of Conservation Science, 8(2), pp. 177-186.
 • Lech T., (2017). The impact of high-density polyethylene materials on microbiological purity in the process of storing and preserving textiles. Textile Research Journal, 87(17), pp. 2076–2088.
 • Luo X., Wei T., Song P., Wang Z., Gu Z., (2017). Independent Environmental Control for Relics Preservation and Visitors’ Thermal Comfort in Archaeology Museums. Procedia Engineering, 205, pp. 259-264.
 • Schito, E. & Testi, (2017). A visitors’ presence model for a museum environment: Description and validation. Building Simulation, 10, pp. 977-987.
 • Balík, L., Kudrnáčová, L., Pavlík, Z. and Černý, R., (2017). Application of infrared thermography in complex moisture inspection of the Schebek Palace. In AIP Conference Proceedings, vol. 1866, No. 1, p. 040002. AIP Publishing.
 • Gambardella, C., (2017). World heritage and degradation. Smart Design, Planning and Technologies. La Scuola di Pitagora editrice. Le Vie dei Mercanti
  XIV Forum Internazionale di Studi, ISBN: 978-88-6542-257-1.
 • Sanz, T.P., (2017). Y si tenemos un ambiente ácido en el museo?. Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) Ref. SFRH/BPD/108403/2015. MoleQla: revista de Ciencias de la Universidad Pablo de Olavide, (25), p.16.
 • Gutierrez-Martinez, J.M., Castillo-Martinez, A., Medina-Merodio, J.A., Aguado-Delgado, J. and Martinez-Herraiz, J.J., (2017). Smartphones as a Light Measurement Tool: Case of Study. Applied Sciences, 7(6), 616, pp. 1-18.
 • Brzozowska I., Bogdanowicz A., Szcze P., c, Zielenkiewicz U., Laudy A., (2017). Evaluation of bacterial diversity on historical silk velvet textiles from the Museum of King John III’s Palace at Wilanow, Poland. International Biodeterioration & Biodegradation, DOI: 10.1016/j.ibiod.2017.02.017 (in Press).
 • Di Carlo Ε., Barresi G., Palla F., (2017). Biodeterioration. In: Palla F., Barresi G., (edt.), Biotechnology and Conservation of Cultural Heritage, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, pp. 1-30.
 • Goli, G., Cocchi, L., Togni, M., Fioravanti, M., (2017). Test of a device for the active control of environmental humidity in museum display cases. International Journal of Conservation Science, 8 (1), pp. 43-50.
 • Pisello A.L., Castaldo V.L., Piselli C. and Cotana F., (2017). Coupling artworks preservation constraints with visitors’ environmental satisfaction: Results from an indoor microclimate assessment procedure in a historical museum building in central Italy. Indoor and Built Environment, DOI: 10.1177/1420326X17694422, (in Press).
 • Skytte L., Lund Rasmussen K., Svensmark B., Ryhl-Svendsen M., Brimblecombe P., (2017). Monitoring the accumulated water soluble airborne compounds deposited on surfaces of showcases and walls in museums, archives and historical buildings. Heritage Science, (2017) 5:1.
 • Andretta, M., Coppola, F., & Seccia, L. (2016). Investigation on the interaction between the outdoor environment and the indoor microclimate of a historical library. Journal of Cultural Heritage, 17, p. 75-86.
 • Bucur, E., Danet, A. F., Lehr, C. B., Lehr, E., & Vasile, A. (2016). Indoor Air Quality Assessment in the Romanian National Aviation Museum. REVISTA DE CHIMIE, 67(8), p. 1421-1426.
 • Ferdyn-Grygierek, J. (2016). Monitoring of indoor air parameters in large museum exhibition halls with and without air-conditioning systems. Building and Environment, 107, p. 113-126.
 • Ferdyn-Grygierek, J., & Baranowski, A. (2016). Cooling demand in museum premises–numerical prediction and measurement validation. Architecture Civil Engineering Environment, p. 9.
 • Lech, T. (2016). The impact of high-density polyethylene materials on microbiological purity in the process of storing and preserving textiles. Textile Research Journal, 0040517516663159.
 • Lucchi, E. (2016). Multidisciplinary risk-based analysis for supporting the decision making process on conservation, energy efficiency, and human comfort in museum buildings. Journal of Cultural Heritage, 22, p. 1079-1089.
 • Lucchi, E. (2016). Simplified assessment method for environmental and energy quality in museum buildings. Energy and Buildings, 117, p. 216-229.
 • Luo, X., Gu, Z., Wang, Z., Tian, W., & Li, K. (2016). An independent and simultaneous operational mode of air conditioning systems for visitors and relics in archaeology museum. Applied Thermal Engineering, 100, p. 911-924.
 • Luo, X., Gu, Z., Yu, C. W., Li, K., & Xiao, B. (2016). Preservation of in situ artefacts by local heating in earthen pit in archaeology museum in cold winter. Building and Environment, 99, p. 29-43.
 • Luo, X., Gu, Z., Yu, C., Ma, T., & Kase, K. (2016). Efficacy of an air curtain system for local pit environmental control for relic preservation in archaeology museums. Indoor and Built Environment, 25(1), p. 29-40.
 • Luo, X., Song, P., Wang, Y., Tian, W., & Gu, Z. (2016). Design of an Energy-saving Environmental Control System for Relics Preservation in Archaeology Museum. Energy Procedia, 104, p. 431-436.
 • Martínez-Molina, A., Tort-Ausina, I., Cho, S., & Vivancos, J. L. (2016). Energy efficiency and thermal comfort in historic buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 61, p. 70-85.
 • Mishra, A. K., Kramer, R. P., Loomans, M. G. L. C., & Schellen, H. L. (2016). Development of thermal discernment among visitors: results from a field study in the Hermitage Amsterdam. Building and Environment, 105, p. 40-49.
 • Pavlík, Z., Balík, L., Maděra, J., & Černý, R. (2016, July). Long-term monitoring of the Sedlec Ossuary–Analysis of hygrothermal conditions. In I. Medved, & A. Trnik (Eds.), AIP Conference Proceedings (Vol. 1752, No. 1, p. 040021). AIP Publishing.
 • Pinilla, S. M., Vázquez, D., Fernández-Balbuena, A. Á., Muro, C., & Muñoz, J. (2016). Spectral damage model for lighted museum paintings: Oil, acrylic and gouache. Journal of Cultural Heritage, 22, p. 931-939.
 • Pisello, A. L., Castaldo, V. L., Pignatta, G., & Cotana, F. (2016). Integrated numerical and experimental methodology for thermal-energy analysis and optimization of heritage museum buildings. Building Services Engineering Research and Technology, 37(3), p. 334-354.
 • Pretelli, M., & Fabbri, K. (2016). New Concept of Historical Indoor Microclimate-Learning From the Past for a More Sustainable Future. Procedia Engineering, 161, p. 2173-2178.
 • Quinta, M. A. D. M. S. (2016). Avaliação de efeito antifúngico de óleos essenciais por encapsulamento em ciclodextrina: potencial de aplicação e efeitos de tratamento em pintura a óleo (Doctoral dissertation).
 • Rohdin, P., Dalewski, M., & Moshfegh, B. (2016). Combining a survey approach and energy and indoor environment auditing in historic buildings. Journal of Engineering. Design and Technology, 14(1), p. 182-195.
 • Schito E., Testi D. and Grassi W., (2016). A Proposal for New Microclimate Indexes for the Evaluation of Indoor Air Quality in Museums. Buildings 2016, 6(4), p. 41.
 • Sendino, M. C., Cuadros, J., Allington-Jones, L., & Barnbrook, J. A. (2016). Chemical Analysis of the Dust on a Historically Important Collection. Collections, Vol 11, (4), p. 291.
 • Wang, D., Zhang, D., Wu, Y., Wei, H., Luo, J., Wu, L., … & Xiu, G. (2016). Removal efficiency of an integrated adsorption/photocatalysis system for reducing low concentrations of nitrogen oxides in microenvironments of museums for cultural relics conservation. Indoor and Built Environment, 25(8), p. 1185-1196.
 • Zorpas, A.A., & Skouroupatis, A. (2016). Indoor air quality evaluation of two museums in a subtropical climate conditions. Sustainable Cities and Society, 20, p. 52-60.
 • Abdul-Wahab S.A., Salem N., Ali S., (2015). Evaluation of indoor air quality in a museum (Bait Al Zubair) and residential homes. Indoor and Built Environment, 24 (2), p. 244-255.
 • Andretta M.F., Coppola F., Pavlovic C.A., (2015). Application of the quality norms to the monitoring and the preventive conservation analysis of the cultural heritage. International Journal for Quality Research, 9 (2), p. 299-308.
 • Bukur E., Vasile A., Diodiu R., Catrangiu A., Petrescu M., (2015). Assessment of indoor air quality in a wooden church for preventive conservation. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16(1), p. 7–17.
 • Chatoutsidou S.E., Mašková L., Ondráčková L., Lazaridis M., Smolík J., (2015). Modeling of the aerosol infiltration characteristics in a cultural heritage building: The Baroque Library Hall in Prague. Building and Environment, doi: 10.1016/j.buildenv.2015.02.029, (in Press).
 • Christensen J.E., Kollias C.G., (2015). Hygrothermal evaluation of a museum storage building based on actual measurements and simulations. Energy Procedia, 78, p. 651 – 656.
 • D’ Agostino V., Romana F., D’Ambrosio A., Palella B.I, Riccio G., (2015). The museum environment: A protocol for evaluation of microclimatic conditions, Energy and Building, 95, p. 124-129.
 • de Luna J., Molini D.V, Fernandez-Balbuena A.A, Botella A.G, Herraez J.A, Ontañon R., (2015). Selective Spectral LED Lightinh System Applied in Paleolithic Cave Art, LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America, 11(4), p. 223-230.
 • Ferdyn-Grygierek J., Baranowski A., (2015). Internal environment in the museum building – Assessment and improvement of air exchange and its impact on energy demand for heating, Energy and Buildings, 92, p. 45-54.
 • Hu T., Tang Jia W., Cao J., Zhu Y., (2015). Indoor air quality at five museums of Yangtze River civilization. Atmospheric Environment, 123, Part B, p. 449-454.
 • Leissner J., Kilian R., Kotova L., Jacob D., Mikolajewicz U., Broström T., Ashley‐Smith J., Schellen H., Martens M., van Schijndel J., Antretter F., Winkler M., Bertolin C.,  Camuffo D., Simeunovic G. and Vyhlídal T., (2015). Climate for Culture: assessing the impact of climate change on the future indoor climate in historic buildings using simulations. Heritage Science, 3(38), p. 1-15.
 • Luo X., Gu , Li T., Meng X., Ma T., Yu C., (2015). Environmental control strategies for the in situ preservation of unearthed relics in archaeology museums. Journal of Cultural Heritage, DOI: 10.1016/j.culher.2015.03.013, (in Press).
 • Luo X., Gu Z., Yu C., (2015). Desiccation cracking of earthen sites in archaeology museum – A viewpoint of chemical potential difference of water content, Indoor and Built Environment, 24(2), p. 147-152.
 • Luo X., Gu Z., Yu C., (2015). Efficacy of an air curtain system for local pit environmental control for relic preservation in archaeology museums. Indoor and Built Environment, doi: 10.1177/1420326X15585327, (in Press).
 • Romano, F., Colombo, L.P.M., Gaudenzi, M., Joppolo, C.M., Romano, L.P., (2015). Passive control of microclimate in museum display cases: A lumped parameter model and experimental tests, Journal of Cultural Heritage,  16(4), p. 413-418.
 • Sciurpi F., Carletti C., Cellai G., Pierangioli L., (2015). Environmental monitoring and microclimatic control strategies in “la Specola” museum of Florence. Energy and Buildings, 95, p. 190-201.
 • Silva H.E., Henriques F.M.A., (2015). Análise microclimática de um edifício histórico em clima temperado: limites sustentáveis para a correta conservação dos materiais. constr.,  15 (2), Porto Alegre Apr./June 2015. Available online at: http://www.scielo.br/scielo.php ?pid=S1678-86212015000200065&script=sci_arttext.
 • Wang D., Zhang D., Wu Y., Wei H., Luo J., Wu L., Xu F., Xiu G., (2015). Removal efficiency of an integrated adsorption/photocatalysis system for reducing low concentrations of nitrogen oxides in microenvironments of museums for cultural relics conservation. Indoor and Built Environment, doi: 10.1177/1420326X15592254, (in Press).
 • Zamora M.S., (2015). Control de condiciones ambientales en salas del Museo Casa Histórica de la Independencia en San Miguel de Tucumán, Argentina. 3er Congreso Iberoamericano y XI Jornada de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio. Available online at: http://digital.cic.gba.gob.ar/bitstream/handle/123456789/320/123456789_320.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 • Πολυτεχνείο Κρήτης, (2015). Έργο με τίτλο: «Διαχείριση και προστασία ευαπθών έργων τέχνης σε μουσεία από αέριους ρύπους». Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013». Τίτλος παραδοτέου: Ανασκόπηση επιδράσεων σε ευπαθή υλικά. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.moyseia.tuc.gr/index_htm_files/Anaskopisi%20 epi drasewn.pdf.
 • Alfano D.F.R., Olesen B.W., Palella B.I., Riccio G., (2014).Thermal comfort: Design and assessment for energy saving. Energy and Buildings , 81, p. 326-336.
 • Génevaux J.-M., Le Dantec B., (2014). Optimized anti-vibratory system for stretched canvas artwork hanging in a museum, Journal of Cultural Heritage, 15(4), p. 382-390.
 • Iovino P., Canzano S., Nunziata G.P., Salvestrini S., Capasso S., (2014). Volatile organic compounds in the atmosphere of two highly frequented historical building: The Royal Palace of Caserta (Italy) and the Great Mosque of Córdoba (Spain). Fresenius Environmental Bulletin, 23 (3A), p. 915-919.
 • Jean-Michel Génevaux J.M., Le Dantec B, (2014). Optimized anti-vibratory system for stretched canvas artwork hanging in a museum. Journal of Cultural Heritage, 15 (4), p. 382–390.
 • Lamonaca F., Pizzuti G., Arcuri N., Palermo A.M., Morello R., (2014). Monitoring of environmental parameters and pollution by fungal spores in the National Gallery of Cosenza: A case of study. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 47(1, p. 84-88.
 • Merello P., García-Diego F.-J., Zarz, M.,(2014). Diagnosis of abnormal patterns in multivariate microclimate monitoring: A case study of an open-air archaeological site in Pompeii (Italy). Science of the Total Environment, 488-489 (1), p. 14-25.
 • Romano F., Colombo L.P.M , Gaudenzi M. , Joppolo C.M, Romano L.P, (2014). Passive control of microclimate in museum display cases: A lumped parameter model and experimental tests. Journal of Cultural Heritage, 14(4), p. 413-418.
 • Silva H.E., Henriques F.M.A., (2014). Microclimatic analysis of historic buildings: A new methodology for temperate climates. Building and Environment, 82, p. 381-387.
 • Troiano F., Villa A.P.F, Cappitelli F., (2014). Assessing the microbiological risk to stored sixteenth century parchment manuscripts: a holistic approach based on molecular and environmental studies. Biofouling: The Journal of Bioadhesion and Biofilm Research, 30(3), p. 299-311.
 • Zheng X., Ju S., Feng H.-F., Quan R.-G., Xia W., (2014). Preparation and characterization of humidity-controlling materials of sodium carboxymethyl cellulose and chitin. Gongneng Cailiao/Journal of Functional Materials, 45(21), p. 21149-21153.
 • 李峥嵘, 徐天昊, 张鹏, (2014). 天津古建筑内木质彩绘保存环境研究. 建筑, , 42(10), p. 64-67.
 • Κανελλοπούλου Α., (2014). Η προστασία και η ανάδειξη της φύσης και του πολιτισμού της Καστάνιανης Κόνιτσας, μέσω διαδικτυακής πολυμεσικής εφαρμογής. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών περιοχών»., ΕΜΠ, Αθήνα.
 • Ascione F., Bellia L., Capozzoli Α., (2013). A coupled numerical approach on museum air conditioning: Energy and fluid-dynamic analysis. Applied Energy, 103, p. 416-427.
 • Caratelli A., Siani A.M., Casale G.R., Paravicini A., Fiore K.H., Camuffo D., (2013). Stucco panels of Room VI in the Galleria Borghese (Rome): Physical–chemical analysis and microclimate characterization. Energy and Buildings, 61, p. 133-139.
 • Cucci C., Tornari V., (2013). Photonic Technologies for the Safeguarding of Cultural Assets. In: Cutolo A., Mignani A.G., Tajani A., (edt.), Photonics for Safety and Security. London: World Scientific Publishing Company, ISBN: 978-981-4412-96-4, p. 67-87.
 • Ferdyn-Grygierek J., Baranowski A., (2013). Impact of the Ventilation Systems on the Energy Consumption in the Museum Building. Proc. Conference: 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings. CLIMA 2013. Prague, Czech Republic. Available online at: https://www. researchgate.net/publication/275654139_Impact_of_the_Ventilation_Systems_on_the_Energy_Consumption_in_the_Museum_Building.
 • Fratoddi I., Marghella G., Venditti I., Ferro D., Russo M.V., (2013). Organometallic Pt(II) containing polymer as silver protection against sulfide tarnishing. Journal of Applied Polymer Science, 128(1), p. 304-309.
 • Gu Z., Luo X., Meng X., Li W., Tan Y., (2013). Primitive environment control for preservation of pit relics in archeology museums of China. Environmental Science and Technology, 47(3), p. 1504-1509.
 • Izzo F.C, Zendri E., Balliana E., Falchi L., (2013). The Materials and Painting techniques of Guilio Aristide Sartorio in the pictorial cycle: “The poem of human life” (1906-07): Knowledge and prevention for a museum., Conservation science in Cultural Heritage, 13, p. 379-393.
 • Kurabuchi T., Ogasawara T., Ochiai T., Lee S., (2013). A Study on the Indoor Environment of the Main Building of the National Museum of Western Art, in Japan, for the Development of a Retrofit Scheme. International Journal of Ventilation, 12(2), p. 119-128.
 • Krupińska B., Van Grieken R., De Wael K., (2013). Air quality monitoring in a museum for preventive conservation: Results of a three-year study in the Plantin-Moretus Museum in Antwerp, Belgium. Microchemical Journal, 110, p. 350–360.
 • Lankester P., (2013). The Impact of Climate Change on Historic Interiors. PhD Thesis, School of Environmental Sciences, University of East Anglia. Available online at: https://ueaeprints. uea.ac.uk/42324/1/2013LankesterPhD.pdf.
 • Macchia A., Campanella L., Gazzoli D., Gravagna E., Maras A., Nunziante S., Rocchia M., Roscioli G., (2013). Realgar and Light. Procedia Chemistry, 8, p. 185-193.
 • Macchia, Nunziante Cesaro S., Campanella L., Maras A., Rocchia M., Roscioli G., (2013). Which Light for Cultural Heritage: Comparison of Light Sources with Respect to Realgar Photodegradation. Journal of Applied Spectroscopy, 80(5), p. 637-643.
 • Peña-Poza J., Conde Moreno J.F., Agua F., García-Heras M., Villegas Broncano A., (2013). Air quality monitoring in a museum for preventive conservation: Results of a three-year study in the Plantin-Moretus Museum in Antwerp, Belgium. Microchemical Journal, 110, p. 350-360.
 • Peña-Poza J., Conde J.F., Agua F., García-Heras M., Villegas Broncano M.A., (2013). Aplicación de sensores sol-gel para la evaluación ambiental de vidrieras de Mauméjean pertenecientes a dos edificios del centro de Madrid. Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio, 52(6), p.268-276.
 • Salem N., Abdul-Wahab S., Ali S., (2013). Environmental assessment in manuscripts library and storages of semi-active record at Sultanate of Oman. International Journal of Knowledge Management, 9(3), p. 65-81.
 • Shanthi Priya R., (2013). Evaluation of building physics phenomenon amongst the vernacular house typologies in the coastal regions of Tamilnadu. PhD thesis, Faculty of Architecture and Planning, Anna University, Chennai, India. Available online at: http://shodhganga. inflibnet.ac.in/handle/10603/24087.
 • Vaezizadeh F., Kazemzade M., (2013). Investigating different strategies for light and ventilation provision in vernacular vernacular underground museums architecture- A case study in Iran. International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering -(IJTPE), 5(17), p. 63-71.
 • Zamora M.S., (2013). Metodología para caracterizar integralmente espacios de exhibición. Luminotecnia, Publicación de la Asociación Argentina de Luminotecnia, 118, Julio-Agosto 2013, p. 46-52.
 • Zhang N., Fang S.Y., Xia W., Li J.C., Zhang W.Q., (2013).Preparation and characterization of functional humidity-controlling materials. Gongneng Cailiao/Journal of Functional Materials, 44(3), p. 446-450.
 • 夏寅, 李蔓, 张尚欣, 付倩丽, 黄建华, 严淑梅, … & 周铁. (2013). 遗址博物馆内土遗址本体可溶盐和霉菌危害预防与治理的进展. 文物保与考古科学, , 4, p. 114-119. Available online at: http://www.cqvip.com/qk/83453x/201304/ 48105975.html.
 • 张楠, 方淑英, 夏玮, 张玉龙, 李家畅, & 张文清. (2013). 功能性调湿材料的制备与表征. 功能材料, ,44(3), p. 446-450. Available online at: http://www.cqvip.com/qk/92397a/201303/ 44736819.html.
 • 徐方圆, 修光利, 于颖, 詹天珍, 黄河, 王烁, … & 张大年. (2013). 封闭式博物馆室内展厅秋季颗粒物数浓度变化特征. 文物保与考古科学, 25(4), p. 1-7. Available online at: http:// res.cssn.cn/kgx/ whycybwg/201403/P020140321519261110964.pdf.
 • 王震文, 修光利, 胡博娴, 詹天珍, 徐方圆, 吴来明, … & 张大年. (2013). 竹炭净化文物保存微环境中低浓度二氧化硫的研究. 文物保与考古科学, 25(4), p. 14-25. Available online at: http://res.cssn.cn/kgx/whycybwg/201403/P02014032152247570 4888.pdf.
 • Cao L.N.Y., Cao J., Lee S., Zhang Y., Tie X., (2012). Numerical simulation of the micro environment in the Han Yang Mausoleum Museum. Aerosol and Air Quality Research, 12(4), p. 544-552.
 • Carneiro L.G., (2012). Contribuicao ao estudo da qualidade do ar indoor: Avaliacao da concentracao de radonio, metais e bioaerossois no ar em museus e galerieas. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós – graduação em Engenharia Nuclear, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia Nuclear. Rio de Janeiro, Agosto de 2012.
 • Chianese E., Riccio A., Duro I.,Capasso S., Barone G., (2012). Measurements for indoor air quality assessment at the capodimonte museum in Naples (Italy). International Journal of Environmental Research, 6(2), p. 509-518.
 • Kurabuchi T., Ogasawara T., Ochial H., Lee S., (2012). Study on indoor environment of main building of national museum of western art for development of retrofit scheme. Proc. 10th International Conference on Industrial Ventilation, Paris, 17-19 Septembre.
 • Krupińska B., Worobiec A., Gatto Rotondo G., Van Grieken R., De Wael, K., (2012). Assessment of the air quality (NO2, SO2, O3 and particulate matter) in the Plantin-Moretus Museum/Print Room in Antwerp, Belgium, in different seasons of the year, Microchemical Journal, 102, p. 49-53.
 • Lim B., Kim M., Lee S.,(2012) .Evaluation of the effects of sulfur dioxide(SO2) on Conservation of paper. Palpu Chongi Gisul/Journal of Korea Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 44(6), p. 15-20.
 • Lipska B., Trzeciakiewicz Z., Ferdyn-Grygierek J., Popiołek Z., (2012). The improvement of thermal comfort and air quality in the historic assembly hall of a university. Indoor and Built Environment, 21(2), p. 332-347.
 • Orosa J.A., Oliveira A.C., (2012). Passive Methods as a Solution for Improving Indoor Environments, Series: Green Energy and Technology, London: Springer-Verlag.
 • Paner C.M., (2012). Chemical control of fungi infesting easel oil paintings at the University of Santo Tomas, Museum of Arts and Sciences, Prime Journal of Microbiology Research (PJMR), 2(4), p. 114-120.
 • Priya S., Sundarraja R., Radhakrishnan S., (2012).Evaluation of traditional architecture in the coastal region of Nagappattinam using Mahoney tables. Journal of Applied Sciences Research, 8(1), p. 582-588.
 • Rohdin P., Dalewski M., Moshfegh B., (2012). Indoor environment and energy use in historic buildings – Comparing survey results with measurements and simulations, International Journal of Ventilation, 10(4), p. 371-382.
 • Silva H.F.E. , (2012). Avaliação do Clima Interior de uma Igreja em Lisboa. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Perfil Construção. Avaliação do Clima Interior de uma Igreja em LisboaDissertação para obtenção do Grau de Mestre emEngenharia Civil – Perfil Construção. Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Universidade Nova De Lisboa, Junho 2012. Available online  here.
 • Sulaiman R., Schellen H.L., Hensen J.L.M., (2012). Pilot study on indoor climate investigation and computer simulation in historical museum building: Amerongen Castle, the Netherlands. Journal of Design and the Built Environment, 7, p. 75-94.
 • 王震文, 詹天珍, 修光利, 徐方圆, 吴来明, 解玉林, … & 张大年. (2012). 文物保存环境调湿净化一体化装置的效果评价. 境工程学, 6(8), p. 2725-2730.
 • Al-Sallal, Κ.Α. & Bin Dalmouk, Μ.Μ., (2011). Indigenous buildings use as museums: Evaluation of day-lit spaces with the Dreesheh double panel window. Sustainable Cities and Society, 1(2), p. 116-124.
 • Orosa García, J.A., (2011). Indoor air ambiences. New York: Nova Science Publishers Inc.
 • Harkawy A., Górny R.L., Ogierman L., Ławniczek-Wałczyk A., Niesler A., (2011). Bioaerosol assessment in naturally ventilated historical library building with restricted personnel access. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18(2), p. 323-329.
 • Lee C., Kim Y., Nagajyothi P.C., Thammalangsy S., Goung S.J.N., (2011). Cultural heritage: A potential pollution source in museum. Environmental Science and Pollution Research, 18(5), p. 743-755.
 • Richman R., Pressnail K.D., O’Malley L., Liebenow N., (2011). The reduced gradient approach (RGA): An alternate method to optimizing humidity conditions in house museums in cold climates. International Journal of Architectural Heritage, 5(1), p. 48-59.
 • Sulaiman R., Kamaruzzaman S.N., Salleh N., Mahbob N.S., (2011). Can we achieve a balanced indoor environmental quality (ieq) in Malaysian historical museum building?. Proc. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST 2011), Singapore: 26th to 28th February 2011, V2-402- V2-406.
 • Van Belleghem, M., Steeman M., Willockx A., Janssens A., De Paepe M., (2011).Benchmark experiments for moisture transfer modelling in air and porous materials, Building and Environment, 46(4), p. 884-898.
 • Vranikas N., Kosmopoulos P., Papadopoulos A.M., (2011). Management of museums’ indoor environment: An interdisciplinary challenge, Advances in Building Energy,  5(1), p. 43-51.
 • 서장후. (2011). 문화재 보관소에서 발생하는 오염물질 방출량 측정. 대한건축학회. 년도 춘계학술발표대회 문집계획계 , 31(1), p. 267-268.
 • Adams V., Dutton E., Kellermeier Ph., Vu T., (2010). Museum Space Usage Assessment For the Fire Services Museum of Victoria, Worcester MA USA: Worcester Polytechnic Institute . Available online at: https://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-030310-215443/unrestricted/FSMV_Final_ Project_Report_3.5.2010_[6].pdf.
 • Catarino I.N. (2010). Análise das Condições Higrotérmicas na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra. Dissertação apresentada para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente na Especialidade de Gestão e Tecnologia do Ambiente. Faculdade de Ciencias e Tecnologia. Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Mecanica. Coimpra, Portugal, Setembro 2010.
 • Corgnati S.P., Filippi M., (2010). Assessment of thermo-hygrometric quality in museums: Method and in-field application to the ” Duccio di Buoninsegna” exhibition at Santa Maria della Scala (Siena, Italy). Journal of Cultural Heritage, 11(3), p. 345-349.
 • Corgnati S.P., Fabi V., Raimondo D., (2010). Livello di qualità microclimatica, consumi energetici e impatti ambientali in ambienti museali. In: Regione Toscana, Regione Toscana – Giunta Regionale, 2010. Conservazione preventiva e controllo microclimatico nel contesto degli standard museali. A cura di Complesso Museale Santa Maria della Scala – Siena, p. 73-89.
 • Franzitta V., Ferrante P., La Gennusa M., Rizzo G., Scaccianoce G., (2010). Off-line methods for determining air quality in museums. Conservation Science in Cultural Heritage, 10/2010, p. 159-184.
 • Paner C.M., (2010). Chemical Control of Fungi Infesting Easel Oil Paintings at the University of Santo Tomas Museum of Arts and Sciences. College of Fine Arts and Design, University of Santo Tomas, Manila, Philippines. Available online at: http://cmpaner.blogspot.gr/ 2010/08/chemical-control-of-fungi-infesting.html.
 • Steeman M., Van Belleghem M., De Paepe M., Janssens A., (2010). Experimental validation and sensitivity analysis of a coupled BES-HAM model. Building and Environment, 45(10), p. 2202-2217.
 • Steeman, M., De Paepe M., Janssens A., (2010). Impact of whole-building hygrothermal modelling on the assessment of indoor climate in a library building. Building and Environment, 45(7), p. 1641-1652.
 • Steeman, M., Janssens A., Van Belleghem M., De Paepe M., (2010). Validation of a coupled BES-HAM model with experimental data. Proc. 1st Central European symposium on Building Physics (CESBP 2010), Cracow, Poland, 13/9 – 15/9 2010, p. 401-407.
 • Sulaiman R., Schellen H.L., Hensen J.L.M., (2010). Pilot study on indoor climate investigation and computer simulation in historical museum building: Amerongen Castle, the Netherlands. Journal of Design and Built Environment, University of Malaya, 7, p. 75-94.
 • Van Belleghem, M., Willockx, A., De Paepe, M., Steeman, M., & Janssens, A. (2010). Coupled CFD-HAM model sensitivity for material properties and boundary conditions. In D. Gawin & T. Kisilewicz (Eds.), Research on building physics: proceedings of the 1st Central European symposium on building physics. Presented at the 1st Central European symposium on Building Physics (CESBP 2010), Lodz, Poland: Technical University of Lodz, p. 409-416.
 • Van Belleghem M., Steemam H.-J., Steeman M., Janssens A., De Paepe M., (2010). Sensitivity analysis of CFD coupled non-isothermal heat and moisture modelling. Building and Environment, 45(11), p. 2485-2496.
 • Ascione F., Bellia L., Capozzoli A., Minichiello F., (2009). Energy saving strategies in air-conditioning for museums. Applied Thermal Engineering, 29(4), p. 676-686.
 • Cappitelli F., Fermo P., Vecchi R., Piazzalunga A., Valli G., Zanardini E., Sorlini C. (2009). Chemical–physical and Microbiological Measurements for Indoor Air Quality Assessment at the Ca’ Granda Historical Archive, Milan (Italy). Water Air Soil Pollution, 201, p. 109–120.
 • Corgnati S.P., Fabi V., Filippi M., (2009). A methodology for microclimatic quality evaluation in museums: Application to a temporary exhibit. Building and Environment, 44(6), p. 1253-1260.
 • La Gennusa, Rizzo G., Rodono G., Scaccianoce G., Pietrafesa M., (2009). People comfort and artwork saving in museums: comparing indoor requisites. International Journal of Sustainable Design, 1(2), p. 199-222.
 • Orosa J.A., (2009). HVAC improvement by passive climate control methods under humid climate, International Journal of Energy, Environment and Economics, 17(1), p. 81-95.
 • Orosa J.A., García-Bustelo E.J. (2009). Ashrae standard application in humid climate ambiences, European Journal of Scientific Research, 27(1), p. 128-139.
 • Pinto A.S.F., (2009). Análise das Condições Higrotérmicas em espaços da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia do Ambiente. Universidade de Coimbra, Portugal, Dezembro, 2009, (in Portuguese).
 • Steeman H.-J., Van Belleghem M., Janssens A., De Paepe M., (2009). Coupled simulation of heat and moisture transport in air and porous materials for the assessment of moisture related damage, Building and Environment, 44(10), p. 2176-2184.
 • Steeman H.-J., Van Belleghem M., Janssens A., De Paepe M., Steeman, H.-J., Van Belleghem, M., Janssens, A., De Paepe, M., (2009). Chemical-physical and microbiological measurements for indoor air quality assessment at the ca’ granda historical archive, Milan (Italy), Water, Air, and Soil Pollution, 201(1-4), p. 109-120.
 • Steeman H.J, (2009). Modellering van lokale hygrothermische interactie tussen luchtstromingen en poreuze materialen voor toepassingen in gebouwen. PhD thesis, Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent, Gent, Available online at: https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&recordOId=713360&fileOId=4334912.
 • Trzeciakiewicz Z. , Ferdyn-Grygierek J. , Lipska B., Popiołek, Z., (2009). Koncepcja klimatyzacji zabytkowej auli uniwersyteckiej. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 40(9), p. 26-32.
 • Valuntaite V., (2009). Technogeninio ozono susidarymo, sklaidow tyrimai ir vertinimas. Dactaro Disertacija. Technologicos Mokslai, Aplinkos Inzinerija Ir Krastotvarka (04T). Vilnaus Gedimino Technikos Universitetas. ISBN 978-9955-28-421-5. (in English: The investigation and assessment of the man-made ozone formation and dispersion, Doctoral Dissertation. Technological Sciences, Environmental Engineering, Vilnius Gediminas Technical University).
 • Wagner B., Bulska E., Drewniak A., Sobucki W., Rams, (2009). D.LA-ICP-MS investigations of a long-term effect of indoor air pollution on paper, Chemia Analityczna, 54(6), p. 1253-1264.
 • Cassar, M., Cockroft, N., (2008), Full Review of the Literature consisting of 10 Matrices on the Effect of Climate Change on Cultural and Sporting Assets, Centre for Sustainable Heritage, The Bartlett School of Graduate Studies, University College London, London.
 • Kotlińska A., (2008). Problematyka uszkodzeń tekstyliów muzealnych oraz możliwości ich zapobiegania i renowacji | [Damages of museum textiles. Countermeasures and renovation], Przeglad Wlokienniczy, 62(5), p. 38-42.
 • La Gennusa M., Lascari G., Rizzo G., Scaccianoce G., (2008). Conflicting needs of the thermal indoor environment of museums: In search of a practical compromise, Journal of Cultural Heritage, 9(2), p. 125-134.
 • Niklasson A., Langer S., Arrhenius K., Johansson L.-G., Svensson J.-E.,(2008). Air pollutant concentrations and atmospheric corrosion of organ pipes in European church environments. Studies in Conservation, 53(1), p. 24-40.
 • Papadopoulos A.M., Avgelis A., Anastaselos D., (2008). Low energy cooling of the White Tower, functioning as a contemporary museum. Energy and Buildings, 40(8), p. 1377-1386.
 • Ferreira C.F., (2008). Importância da inércia higroscópica em museus. Faculdade de engenharia da universidade do porto. Dissertação submetida para obtenção do grau de mestre em Reabilitação do Património Edificado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. MARÇO 2008. p. 126.
 • Wixian L., (2008). The design of physical environment in museums and its effects on visitors’ satisfaction (in Chinese). Kaohsiung University of Applied Sciences, Dep. of Tourism and Catering Management, Taiwan.
 • Barbaro S., Caracausi R., Chaix B. , Chisesi M, (2007). Ergonomics and cultural heritage: the Palatina chapel in Palermo, Italy, Conservation Science in Cultural Heritage, 7/2007, p. 43-72.
 • Bekő G., (2007). Removal of particles from the supply air of ventilation systems avoiding the formation of sensory pollution source. Delivery of Clean Air to Building Occupants. Doctoral dissertation. Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava and ICIEE Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark, Lyngby. August 2007.
 • Bellia L., Capozzoli A., Mazzei P., Minichiello F., (2007). A comparison of HVAC systems for artwork conservation. International Journal of Refrigeration, 30(8), p.1439-1451.
 • Carlini L., (2007). La qualita dell’ aria indoor. Oggetti nel tempo. Principi e tecniche di conservazione preventiva. Er Musei e Territorio, Materiali e Ricerche, Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, Via Galliera 21 – 40121 Bologna, www.ibc.regione.emilia-romagna.it, ISAC-Consiglio Nazionale, Delle Ricerche, p. 273.
 • 喻李葵, 侯华波, & 陈焕新. (2007). 博物馆文物保存温湿指标及其实现方式. 建筑能通, 26(1), p. 25-28.
 • Costanzo S., Cusumano A., Giaconia C., Giaconia G., (2006). Preservation of the artistic heritage within the seat of the Chancellorship of the University of Palermo. A proposal on a methodology regarding an environmental investigation according to Italian Standards, Building and Environment, 41(12), p. 1847-1859.
 • Kutlu Gokhan H., (2007). An evaluation methodology for assessing artificial lighting quality in Architecture: The case of Apicam. PhD Thesis, Graduate School of Engineering and Sciences of Izmir Institude of Technology, January 2007, IZMIR.
 • Loupa G. , Charpantidou E., Kioutsioukis I., Rapsomanikis S., (2006). Indoor microclimate, ozone and nitrogen oxides in two medieval churches in Cyprus. Atmospheric Environment, 40(39), p. 7457-7466.
 • Zannis G., Santamouris M., Geros V., Pavlou K., Assimakopoulos M.N., (2006). Energy efficiency in retrofitted and new museum buildings in Europe, International Journal of Sustainable Energy, 25(3-4), p. 199-213.
 • Giaconia G., (2005). L’Edificio e l’ambiente: tecniche innovative per il monitoraggio indoor e outdoor e per la definizione delle caratteristiche termofisiche di componenti edilizi. PhD Thesis, Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, della Sicurezza e del Controllo Strutturale ed Ambientale Università degli Studi di Messina, Italy, p. 181.
 • La Gennusa M., Rizzo G., Scaccianoce G., Nicoletti F. (2005). Control of indoor environments in heritage buildings: Experimental measurements in an old. Journal of Cultural Heritage, 6(2), p. 147-155.
 • Marshallsay ,Luxton S., (2005). Air conditioning design for cultural institutions in tropical climates. AICCM Bulletin, 29(1), p. 19-36.
 • Salmon L.G., Mayo P.R., Cass G.R., Christoforou C.S., (2005). Airborne particles in new museum facilities. Journal of Environmental Engineering, 131(10), p. 1453-1461.

Pavlogeorgatos G., Kikilias V. (2003). The importance of mercury determination and speciation to the health of the general population. Global NEST: The International Journal,  4(2-3), p. 107-125.

 • Okpala, C.O.R., Sardo, G., Vitale, S., Bono, G. and Arukwe, A., (2017). Hazardous properties and toxicological update of mercury: From fish food to human health safety perspective. Critical reviews in food science and nutrition, pp.1-16.
 • Meelapsom, R., Jarujamrus, P., Amatatongchai, M., Chairam, S., Kulsing, C., & Shen, W. (2016). Chromatic analysis by monitoring unmodified silver nanoparticles reduction on double layer microfluidic paper-based analytical devices for selective and sensitive determination of mercury (II). Talanta, 155, p. 193-201.
 • Al-Saleh, I., Nester, M., Abduljabbar, M., Al-Rouqi, R., Eltabache, C., Al-Rajudi, T., & Elkhatib, R. (2016). Mercury (Hg) exposure and its effects on Saudi breastfed infant’s neurodevelopment. International journal of hygiene and environmental health, 219(1), p. 129-141.
 • Lahrich, S., Manoun, B., & El Mhammedi, M. A. (2016). Catalytic effect of potassium in Na 1− x KxCdPb 3 (PO 4) 3 to detect mercury (II) in fish and seawater using a carbon paste electrode. Talanta, 149, p. 158-167.
 • TÉCNICO-CIENTÍFICO, R.E.L.A.T.Ó.R.I.O., (2015). CONSTRUÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE MOLÉCULAS OBTIDAS DE PRODUTOS NATURAIS DA AMAZÔNIA: CONTRIBUIÇÃO NA BUSCA DE MOLÉCULAS BIOATIVAS PARA DOENÇAS TROPICAIS. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduaçao Departamento de Pesquisa (Doctoral dissertation, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, DEPARTAMENTO DE PESQUISA).
 • Bansal, Vaughan J., Boullemant A., Leong T.,(2014). Determination of total mercury in bauxite and bauxite residue by flow injection cold vapour atomic absorption spectrometry. Microchemical Journal,   11(3), p. 36–41.
 • Oliveira A.L.C., (2013). Exposição Ocupacional a Mercúrio: Associação com a Atividade da Paraoxonase Humana e Vitaminas A e E. [Dissertation]. Lisboa: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa/Instituto Politécnico de Lisboa. Available online at: https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/3882/1/Exposição%20ocupacional%20a% 20mercúrio .pdf.
 • Tewari B.B., (2012). Studies on complexation in solution with a paper electrophoretic technique [the system mercury(II)/nickel(II)/lead(II) – Sarcosine]. Journal of the Chilean Chemical Society, 57(1), p. 995-998.
 • Weihi J.T., (2012). The Removal of Mercury from Flue Gas via Oxidation Reactions Along with the On-Site Analysis of Mercury Through Anodic Stripping Voltammetry. Chemistry Senior Thesis, Carthage College, WI, USA.
 • Aksentijevic S., (2011). Model distribucije rezidua hazardnih teških metala izmeÿu þvrste i teþne faze. Doktorska disertacija, (In Serbian). Novi Sad: Univerzitet u novom sadu fakultet tehnickih nauka u novom sadu. (Title in English, PhD Thesis: Model of distribution of hazardous heavy metal residues between solid and liquid phase). Aksentijevic S., 2011. Model distribucije rezidua hazardnih teških metala izmeÿu þvrste i teþne faze. Doktorska disertacija, (In Serbian).  Novi Sad: UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA U NOVOM SADU. (Title in English, PhD Thesis: Model of distribution of hazardous heavy metal residues between solid and liquid phase).
 • Al-SalehA., Al-Sedairi A.A., (2011). Mercury (Hg) burden in children: The impact of dental amalgam. Science of The Total Environment, 409(16), p. 3003–3015.
 • HsuH.,  Hsu T.C.,  Sun Y.C, (2011). Gold-nanoparticle-based graphite furnace atomic absorption spectrometry amplification and magnetic separation method for sensitive detection of mercuric ions. Biosensors and Bioelectronics, 26(11), p. 4605–4609.
 • Nassereldeen K.A., Mirghami S.E., Salleh N.W., (2011). Mercury (II) removal using CNTS Grown on GAC’s. In: Abu Osman N.A. et al. (Eds.): BIOMED 2011, IFMBE Proceedings, 5th Kuala Lumbur International Conference on Biomedical Engineering 2011, Springer, Part 6, 35, p. 88-91.
 • Al-SalehA.,(2009). Health implications of mercury exposure in children,International Journal of Environment and Health , 3(1), p. 22-57.
 • Brania A.A., (2009). Evaluation of the stone artifacts exhibition status in the Nubian Museum Garden, Aswan, Egypt. A case study. In: Proc. 4th Int. Congress on “Science and Technology for the safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”, Cairo, Egypt, 6th – 8th December 2009, p. 224-237.
 • ChenJ., Hsu I.H., Sun Y.C., (2009). Determination of methylmercury and inorganic mercury by coupling short-column ion chromatographic separation, on-line photocatalyst-assisted vapor generation, and inductively coupled plasma mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1216(51), p. 8933–8938.
 • Xiao,Dietze W., Nyasulu F., Blaise A.,Mibeck F., (2006). Ultramicroband Array Electrode. 1. Analysis of Mercury in Contaminated Soils and Flue Gas Exposed Samples Using a Gold-Plated Iridium Portable System by Anodic Stripping Voltammetry.  Analytical Chemistry, 78(14), p. 5172–5178.

Lekkas Th., Kostopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Xylourgidis N., Kolokythas G., Makri C., Babos D., Lekkas D., Nikolaou A., (2003). Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek water bodies.  J. Environ. Monit., 5(4), p. 593 – 597.

 • Papadakis, E.N., Tsaboula, A., Vryzas, Z., Kotopoulou, A., Kintzikoglou, K. and Papadopoulou-Mourkidou, E., (2018). Pesticides in the rivers and streams of two river basins in northern Greece. Science of The Total Environment, 624, pp.732-743.
 • Golfinopoulos, S. K., Nikolaou, A. D., Thomaidis, N. S., Kotrikla, A. M., Vagi, M. C., Petsas, A. S., … & Lekkas, T. D. (2017). Determination of the priority substances regulated by 2000/60/EC and 2008/105/EC Directives in the surface waters supplying water treatment plants of Athens, Greece. Journal of Environmental Science and Health, Part A, p. 1-7.
 • Li, T., Guo, Y., Hu, H., Zhang, X., Jin, Y., Zhang, X., & Zhang, Y. (2016). Determination of volatile chlorinated hydrocarbons in water samples by static headspace gas chromatography with electron capture detection. Journal of Separation Science, 39 (2), p. 358-366.
 • Charalampous, Kindou A., Vlastos D., Tsarpali V., Antonopoulou M., Konstantinou I., Dailianis S., (2015). A Multidisciplinary Assessment of River Surface Water Quality in Areas Heavily Influenced by Human Activities. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 69(2), p. 208-222.
 • Lambropoulou D., Hela D., Kotsakidou A., Konstantinou I., (2015). Overview of the pesticide residues in Greek rivers: Occurrence and Environmental Risk Assessment. In: Skoulikidis et al. (eds.), The Rivers of Greece: Evolution, Current Status and Perspectives, Hdb Env Chem, DOI 10.1007/698_2015_428, Springer International Publishing Switzerland 2015, p. 1-36.
 • Papadakis E.N., Tsaboula A., Kotopoulou A., Kintzikoglou K., Vryzas Z., Papadopoulou-Mourkidou E., (2015). Pesticides in the surface waters of Lake Vistonis Basin, Greece: Occurrence and environmental risk assessment. Science of The Total Environment, 536, p. 793-802.
 • Papadakis N, Vryzas Z., Kotopoulou A., Kintzikoglou K., Makris K.C, Papadopoulou-Mourkidou E., (2015). A pesticide monitoring survey in rivers and lakes of northern Greece and its human and ecotoxicological risk assessment. Ecotoxicology and Environmental Safety, 116, p.1-9.
 • Barrek S., Cren-Olivé C., Wiest L., Baudot R.,  Arnaudguilhem C.,  Grenier-Loustalot M.F, (2009). Multi-residue analysis and ultra-trace quantification of 36 priority substances from the European Water Framework Directive by GC–MS and LC-FLD-MS/MS in surface waters. Talanta, 79(3), p. 712-722.
 • NikolaouD, Meric S.,  Lekkas D.F , Naddeo V., Belgiorno V., Stoyan Groudev, Tanik A., (2008). Multi-parametric water quality monitoring approach according to the WFD application in Evros trans-boundary river basin: priority pollutants. Desalination, 226(1-3), p.306-320.
 • Vagi M.C. , PetsasS., Kostopoulou M.N, Karamanoli M.N., Lekkas T.D., (2007). Determination of organochlorine pesticides in marine sediments samples using ultrasonic solvent extraction followed by GC/ECD. Desalination, 210(1-3), p.146-156.
 • Kos, Ariya P.A., (2006). Determination of a wide range of volatile and semivolatile organic compounds in snow by use of solid-phase micro-extraction (SPME). Analytical and Bioanalytical Chemistry, 385(1), p. 56-66.
 • Konstantinou K., Hela D.G., Albanis T.A., (2006). The status of pesticide pollution in surface waters (rivers and lakes) of Greece. Part I. Review on occurrence and levels. Environmental Pollution, 141(3), p. 555–570.
 • Lekkas D.F., Makri C.A., Golfinopoulos S.K., Nikolaou A.D., Babi K.G., Koumenides K.M., Lekkas T.D., (2005). Minimization of Disinfection By-products by the Use of a Granular Activated Carbon Filte. Proc. Int. Conference IWRM-WB, pp. 613-620, Greece, (Apr 2005).
 • Αγγελίδης, Μ.Ο., Λέκκας, Θ., Αλμπάνης, Τ., (2005). Ρύπανση των υδατικών πόρων της Ελλάδας. Πρακτικά Συνεδρίου: Ελληνικοί υδάτινοι πόροι: Μία ρεαλιστική προσέγγιση. Αθήνα: 16/5/2005.
 • Lekkas Τ., Kolokythas G.,  Nikolaou A., Kostopoulou M., Kotrikla A., Gatidou G.M. , Thomaidis N.G, Golfinopoulos S., Makri C.,  Babos D., Vagi M.,  Stasinakis A.,  Lekkas D.F., (2004). Evaluation of the pollution of the surface waters of Greece from the priority compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and other toxic compounds. Environment International, 30(8), p.995-1007
 • Nikolaou A.D., Kanaki M., Lekkas T.D., (2004). Development of a simple method for the simultaneous determination of nonylphenol, octylphenol, DEHP and PAHs in water samples. Proc. 4th AACD, 29/9-3/10/2004, Kusadasi-Aydin Turkey, p.265-267. Available online at: http://www.srcosmos.gr/ srcosmos/showpub.aspx?aa=5593.
 • Vagi M.C., Petsas A.S., Kostopoulou M.N., Lekkas T.D., (2003). Monitoring of pesticide residues in the surface waters of Greece. Proc. of XII Symposium Pesticide Chemistry, Piacenza Italy, 4-6 June 2003, pp. 907-914.
 • Λέκκας Θ., (2004). Εναλλακτικές μέθοδοι απολύμανσης του πόσιμου νερού. Αθήνα: ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 • Λέκκας Δ.Φ., Μακρή Χ., Γκολφινόπουλος Σ., Νικολάου Α., Μπαμπή Κ., Κουμενίδης Κ., Λέκκας Θ., (2004). Εναλλακτικές Mέθοδοι Aπολύμανσης -Ελαχιστοποίηση Tοξικών Oργανικών Eνώσεων: Εφαρμογή στο Νερό Ύδρευσης της Αθήνας. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής (ΕΕΔΥΠ) «Ολοκληρωμένη διαχείρηση υδατικών πόρων με βάση λεκάνη απορροής», Ξάνθη: 6-9 Απριλίου 2005, σελ. 613-620.

Papakonstantinou A., Topouzelis K., Pavlogeorgatos G., (2016). Coastline Zones Identification and 3D Coastal Mapping Using UAV Spatial Data. International Journal of Geo-Information, 5(6), 75, p. 1-14.

 • Elsner, P., Dornbusch, U., Thomas, I., Amos, D., Bovington, J., Horn, D., (2018).Coincident beach surveys using UAS, vehicle mounted and airborne laser scanner: Point cloud inter-comparison and effects of surface type heterogeneity on elevation accuracies. Remote Sensing of Environment, 208, pp. 15-26.
 • Casagrande G., (2018). Opportunities. In: Small Flying Drones, Springer, Cham, pp. 47-89.
 • Casagrande, G. and Del Gusto, D., (2018). Concepts and Issues. In: Small Flying Drones, Springer, Cham, pp. 13-45.
 • Starek M.J., Giessel J., (2018). Fusion of UAS-based structure from motion and optical inversion for seamless topo-bathymetric mapping. Available online here.
 • Ćwiąkała, P., Kocierz, R., Puniach, E., Nędzka, M., Mamczarz, K., Niewiem, W. and Wiącek, P., (2018). Assessment of the Possibility of Using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for the Documentation of Hiking Trails in Alpine Areas. Sensors, 18(1), p.81.
 • Templin, T., Popielarczyk, D. and Kosecki, R., (2017). Application of Low-Cost Fixed-Wing UAV for Inland Lakes Shoreline Investigation. Pure and Applied Geophysics,1-21.
 • Mammi, I. and Rossi, L., (2017). Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing Applications for Coastal Monitoring. Earth Sciences, Preprint org, doi: 10.20944/preprints201707.0037.v1.
 • Su, L., & Gibeaut, J. (2017). Using UAS Hyperspatial RGB Imagery for Identifying Beach Zones along the South Texas Coast. Remote Sensing, 9(2), 159, p. 1-14, doi:10.3390/rs
 • Nikolakopoulos K.G., Kozarski D. and Kogkas S., (2017). Coastal areas mapping using UAV photogrammetry. In Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications VIII (Vol. 10428, p. 104280O). International Society for Optics and Photonics.
 • Medeiros, T., (2017). Online Water Differentiation and Sensor Node Deployment Using Unmanned Aerial Vehicles (Doctoral dissertation, University of the Pacific).
 • King, S., Leon, J., Mulcahy, M., Jackson, L. and Corbett, B., (2017). Condition survey of coastal structures using UAV and photogrammetry. Australasian Coasts & Ports 2017: Working with Nature, p.704.
 • Seymour, A.C., Ridge, J.T., Rodriguez, A.B., Newton, E., Dale, J. and Johnston, D.W., (2017). Deploying Fixed Wing Unoccupied Aerial Systems (UAS) for Coastal Morphology Assessment and Management. Journal of Coastal Research (in Press).
 • Martinsanz, G. P. (2016). Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics. International Journal of Geo-Information, 5(147), p. 1-2.

Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2013). Modelling Archaeological and Geospatial Information for Burial Site Prediction, Identification and Management. International Journal of Heritage in the Digital Era, 2(4), p. 585-609. 

 • Achino, K. F. (2016). Facultat de Filosofia i Lletres Departament de Prehistòria (Doctoral dissertation, Università degli Studi di Roma “La Sapienza).
 • Colls S., (2015). Holocaust Archaeologies: Approaches and Future Directions. Switzerland: Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-10640-3 (hard copy)/ 978-3-319-10641-0 (eBook).

Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2013). Locating Macedonian tombs using predictive modelling. Journal of Cultural Heritage, 14(5), p. 403-410.

 • Nicu, I. C. (2016). Geoarchaheology or Archaeogeomorphology?—Border Sciences. In Hydrogeomorphic Risk Analysis Affecting Chalcolithic Archaeological Sites from Valea Oii (Bahlui) Watershed, Northeastern Romania (pp. 45-54). Springer International Publishing.

Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2014). Efficient predictive modelling for archaeological researchLocating Macedonian tombs using predictive modelling. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14(1), p. 119-129. 

 • Gümüş, M.G., Durduran, S.S., Bozdag, A. and Gümüş, K., (2017). GIS investigation of site selection of historical structures: the case of Knidos (Datca, Turkey). Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 17(2), pp. 149-157.
 • Pagounis, V., Tsakiri, M., Zacharis, V., Andritsanos, V., & Tsiardaki, M. (2016). Detection of geometric changes for an historic theatre by comparing surveying data of different chronological periods. Journal of Cultural Heritage, 21, p. 860-868.
 • Sharafi, S., Fouladvand, S., Simpson, I., & Alvarez, J. A. B. (2016). Application of pattern recognition in detection of buried archaeological sites based on analysing environmental variables, Khorramabad Plain, West Iran. Journal of Archaeological Science: Reports, 8, p. 206-215.

Pavlogeorgatos G., Thomaidis N., Nikolaou N., Lekkas T., (2006). Determination of Methyl mercury in a pilot-scale activated sludge wastewater treatment plant.  Global NEST: The International Journal, 8(1), p. 67-73. 

 • Bousiakou L., Qindeel R., Almuzaini A.S., Alghamdi H.A.,  Tawfik W. , Farooq W.A.,  Kalkani H. and  Manzou E., (2015). Assessing the Effectiveness of Microelement Removal in the South Tertiary Wastewater Plant, Riyadh KSA. Current World Environment, 10(3), pp. 772-780.
 • Zhao X., Rockne K.J, Drummond J.L, (2012). Aeration prevents methyl mercury production in dental wastewater. Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 47(4), 598-604.
 • Cuong D.M, Kyoung-Woong K., Tran Q.T, Tran Ph., (2011). Review: Source, Fate, Toxicological Effect and Removal Technology of Pharmaceuticals in the Environment, Geosystem Engineering, 14(1), p. 35-42.
 • US Environmental Protection Agency, (2010). A Review of Methylmercury and Total Mercury Discharges from NPDES Facilities in California’s Central Valley. California Environmental Protection Agency, Regional Water Quality Control Board, Central Valley Region, prepared by: Bosworth D.H., Louie S.J., Wood M.L., Little D.J., Kulesza H., p. 215, California, USA.
 • Gbondo-Tugbawa, S.S., McAlear, J.A., Driscoll, C.T., Sharpe, C.W. (2010). Total and methyl mercury transformations and mass loadings within a wastewater treatment plant and the impact of the effluent discharge to an alkaline hypereutrophic lake. Water Research, 44(9), p. 2863-2875.
 • Frade T.C.A, (2010). Preparação e caracterização de nanomateriais para serem utilizados como fotocatalizadores no tratamento de águas contaminadas por medicamentos. Preparação e caracterização de nanomateriais para serem utilizados como fotocatalizadores no tratamento de águas contaminadas por medicamentos. Tese de mestrado, Química, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências.
 • Oltra N.S., 2010. Parametros de calidad del agua relacionados con la presencia de materia organica y microorganismos. Tesis Doctoral. Universidad Politecnica de Valencia, Departamento de Quimica.
 • Ψαριανός, Δ. (2010). Φαρμακευτικές ουσίες στο υδάτινο περιβάλλον και αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού τους. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Dean, J. D., & Mason, R. P. (2009). Estimation of Mercury Bioaccumulation Potential from Wastewater Treatment Plants in Receiving Waters: Phase II. Water Environment Research Foundation.
 • Challa Y.R., Rojas de Astudillo L., Ramirez A., Escalona A., Martínez G., (2008). Distribution of Total and Organic Mercury in Superfi cial Soils in the Upper Manzanares River Watershed, Sucre State, Venezuela. Air, Soil and Water Research, 1, p. 21–29.
 • Nikolaou A., Meric S., Fatta D., (2007). Occurrence patterns of pharmaceuticals in water and wastewater environments, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 387(4), p.1225-1234.

Gkinni Z., Pavlogeorgatos G., (2013). Preservation performance assessment in Greek libraries and archives; a practical tool to enable excellence. Qualitative and Quantitative methods in Libraries (QQML), 1, p. 27-36.

 • Pei-Shan Li, (2015). A Study of the Preservation Policies of Archive Repositories. Master’s Thesis, Graduate Institute of Library, Information and Archival Studies National, Chengchi University. Available online at: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/77228/1/ 006101.pdf.
 • Gkinni Z., (2015). Preservation and Policies in Hellenic Libraries and Archives: A Nationwide Research. Collection Management, 40(3), p. 127-148.
 • Gkinni Z., (2014). A preservation policy maturity model: a practical tool for Greek libraries and archives. Journal of the Institute of Conservation, 37(1), p. 54-64.
 • Γκιννή, Ζ. (2012). Πολιτικές διατήρησης και προληπτικής συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη. Διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/ id/31647# page/1/mode/2up.

Gkinni Z., Bounia A., Pavlogeorgatos G., (2008). The contribution of digitisation to the preservation of books and archives: The case of the General State Archives and the Public Libraries in Greece. Int. Conf. “Digital Heritage in the Knowledge Environment: Shared spaces & open paths to Cultural Content”. Hellenic Ministry of Culture, Directorate of the National Archive of Monuments, Athens, 31.10.2008-2.11.2008, pp. 162-165.

 • Gkinni, Z. (2015). Preservation and Policies in Hellenic Libraries and Archives: A Nationwide Research. Collection Management, 40(3), p. 127-148.
 • Γκιννή, Ζ. (2012). Πολιτικές διατήρησης και προληπτικής συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη. Διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://thesis.ekt.gr/ thesisBookReader/id/31647# page/1/mode/2up.

Lekkas T.D., Kostopoulou M., Kolokythas G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Stasinakis A., Nikolaou A., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D., Makri C.A., (2004). Optimization of analytical methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters. Global NEST: The International Journal, 5(3), p. 133-143.

 • Golfinopoulos, S. K., Nikolaou, A. D., Thomaidis, N. S., Kotrikla, A. M., Vagi, M. C., Petsas, A. S., Lekkas, D.F. & Lekkas, T. D. (2017). Determination of the priority substances regulated by 2000/60/EC and 2008/105/EC Directives in the surface waters supplying water treatment plants of Athens, Greece. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 1-7.
 • Rocha M.J., Rocha E., Cruzeiro C., Ferreira P.C., Reis P.A., (2011). Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Coastal Sediments from the Porto Region (Portugal) by Microwave-Assisted Extraction, Followed by SPME and GC-MS. Journal of Chromatographic Science, 49(9), p. 695-701.
 • Biziuk M., Beyer A., Zukowska J., (2010). Preservation and stοrage of water samples. In: Namiesnik J., & Szefer P., eds, 2010.  Analytical Measurements in Aquatic Environments. London: CRC Press, Taylor and Francis Group, IWA Publishing, p. 19-39.
 • Nikolaou A., Kostopoulou M., Lofrano G., Meric S., (2009). Determination of PAHs in marine sediments: Analytical methods and environmental concerns. Global NEST Journal, 11(4), p. 391-405.
 • Kanaki M., Nikolaou A., Makri C.A., Lekkas D.F., (2007). The occurrence of priority PAHs, nonylphenol and octylphenol in inland and coastal waters of Central Greece and the Island of Lesvos. Desalination, 210(1-3), p. 16-23.
 • Nikolaou D., Gatidou G.M., Golfinopoulos S.K., Thomaidis N., Lekkas T.D., (2007). A one-year survey of organotin compounds in the reservoirs supplying the drinking water treatment plants of Athens, Greece. Desalination, 210(1-3), p. 24-30.
 • Lekkas T., Kolokythas G., Nikolaou A., Kostopoulou M., Kotrikla A., Gatidou G.M., Thomaidis N.S, Golfinopoulos S.K., Makri C., Babos D., Vagi M., Stasinakis A., Lekkas D.F., (2004). Evaluation of the pollution of the surface waters of Greece from the priority compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and other toxic compounds. Environment International, 30(8), p.995-1007.

Pavlogeorgatos G., Lekkas Th., Georgiou V., Spachos G., Stefanoulis C., Tridimas P. (1999). Examination of mercury’s effects during the process of the activated sludge, Toxicological and Environmental Chemistry, 69, p.171-181.

 • Zhao X., Rockne K.J., Drummond J.L., (2012).Aeration prevents methyl mercury production in dental wastewater. Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 47(4), p. 598-604.
 • Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., (2010). Fate and biotransformation of metal and metalloid species in biological wastewater treatment processes. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 40(4), p. 307-364.
 • Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Giannes A.S., Lekkas, T.D., (2003). Effect of arsenic and mercury speciation on inhibition of respiration rate in activated sludge systems. Environmental Science and Pollution Research, 10(3), p. 177-182.
 • Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., Giannes A.S., Lekkas T.D., (2001). Toxicity of arsenic and mercury speciation in activated sludge. In Proc. 7th Int. Conf. on Environmental Science and Technology, (7th CEST), Hermoupolis Syros, Greece 3-6 Sep 2001, vol. C, p. 492-499.
 • Λέκκας, Θ., (2001). Περιβαλλοντική Μηχανική ΙΙ. Διαχείριση υγρών αποβλήτων. Αθήνα: Εκδ. Κόσμος Πεμέρ ΕΠΕ, σελ. 532.

Balla A., Pavlogeorgatos G., Pavlidis G., Tsiafakis D., 2006. Cultural Itineraries in the Region of Xanthi using Web-based GIS Technologies. Proc. Int. Conf.  CIPA / VAST 2006,  30/10-4/11 2006, Nicosia, Cyprus, p. 13-16.

 • Singh P., (2015). Role of geographical information systems in tourism decision making process: a review. Information Technology & Tourism, 15, pp 131-179.
 • Bertinetti M., Bordoni L., (2008). Parole di pietra: la vita dell’antica Roma raccontata dalle epigrafi della via Appia. ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE, 8, p. 80-87.
 • Petrescu F., (2007). The use of GIS technology in Cultural Heritage. Proc. XXI International CIPA Symposium, 01-06 October 2007, Athens, Greece. Available online: http://cipa.icomos.org/fileadmin/ template/doc/ATHENS/FP114.pdf.

Pavlogeorgatos G., Karantanelli M., Lekkas D. (1999). Determination of cadmium in the surface waters of northern Greece. Toxicological and Environmental Chemistry, 69, p. 165-169. 

 • Kovcalija, M. (2000). New ecological state of the ground after the war in Bosnia and Herzegovina. Central European Chemical Meeting, CECM-1. Varazdin, (CRO) 15-17/6/2000.

Κaradanelli M., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Xilourgidis N., Makri Ch., Kolokithas G., Lekkas D., 1998. Occurrence of micro pollutants in the surface waters of Northern Greece (Catalogue I, 76/464/EEC Directive). Proc. Int. Conference, “Protection and Restoration of the Environment IV”, 1-4 July 1998, Halkidiki, Greece, vol. I, p. 153-160.

 • Xie Y., Yang X., Wang L., Xu J., (2012).Comparison of solvent extraction and static-headspace analysis for determination of cyanide in cigarette smoke by gas chromatography electron capture detector, Asian Journal of Chemistry, 24(8), p. 3493-3498.
 • Kostopoulou M.N., Golfinopoulos S.K., Nikolaou A.D., Xilourgidis N.K., Lekkas,T.D., (2000). Volatile organic compounds in the surface waters of Northern Greece. Chemosphere, 40(5), p. 527-532.
 • Nikolaou A.D., Golfinopoulos S.K., Kostopoulou M.N., Kolokythas G.A., Lekkas, T.D., (2002). Determination of volatile organic compounds in surface waters and treated wastewater in Greece.  Water Research, 36(11), p. 2883-2890.
 • Nikolaou A.D., Lekkas T.D., Golfinopoulos S.K., Kostopoulou M.N., (2002). Application of different analytical methods for determination of volatile chlorination by-products in drinking water. Talanta, 56(4), p. 717-726.
 • Papadakis N., Nikolaou K., Ganidou M., Gregoriadou A., (2000). Temporal evolution of the surface water quality in central Macedonia, Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology, 1(3), p. 336-340.

Pavlogeorgatos G., Lekkas Th., Kambas G. (1997). Variation in heavy metals removal by a conventional MWWT plant. Toxicological and Environmental Chemistry, 59, p. 23-30.

 • Stasinakis A.S., Thomaidis N.S., (2010). Fate and biotransformation of metal and metalloid species in biological wastewater treatment processes. Critical Reviews in Environmental Science and Technology,  40(4), p. 307-364.

Pavlogeorgatos G. (2003). Effect of mercury contaminated wastewater on activated sludge suspended solids size distribution. Toxicological and Environmental Chemistry, 85(4-6), p. 159-167.

 • Juliana Azevedo De Souza Caribe, Rose Mary Maduro Campoim de Azevedo, Luiz Carlos Monteiro, Alfredo Lobo, (2011). Programa de analise de produtos relatorio sobre analise em pihas alcalinas e zinco – manganes. Ministerio do desenvolvimento, industria e comercio exterior. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnlogia – inmetro. Divisão de Orientação e Incentivo à Qualidade – Diviq Diretoria da Qualidade – Dqual Inmetro. Rio de Janeiro, de Dezembro de 2011.

Pavlogeorgatos, G. (2001). The Fate of Mercury in an Activated Sludge Pilot Plant, PhD Thesis, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, Lesvos, Greece (in Greek).

 • Kumari A., Kumar B., Manzoor S., Kulshrestha U., (2014). Status of Atmospheric Mercury Research in South Asia: A Review. Aerosol and Air Quality Research, 15, p. 1092–1109.
 • Λέκκας, Θ., (2001). Περιβαλλοντική Μηχανική ΙΙ. Διαχείριση υγρών αποβλήτων. Αθήνα: Εκδ. Κόσμος Πεμέρ ΕΠΕ, σελ. 532.

Παυλογεωργάτος Γ., Κωνστάντογλου Μ. (2004). Πολιτισμικός τουρισμός: Η περίπτωση της Ελλάδας. Στο: Βερνίκος Ν. κ.α. (επιμ.), Οι πολιτισμικές βιομηχανίες,  Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 59-84.

 • Αβαγιανός Χ., 2018. Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού βιβλίου για το Απολιθωμένο Δάσος Σιγρίου. Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Ιωάννου Α., (2018). Έρευνα κοινού στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης των Ιωαννίνων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τα τοπικά μουσεία. Μεταπτυχιακή διατριβή στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Lappa A., Georgitsoyanni E., (2016). Integrating cultural heritage into contemporary life. The perspective of local communities: the case of Arcadia, Greece. Eurasian Journal of Social Sciences, 4(1), pp. 39-49.
 • Λάππα Α., (2016). Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς: Η περίπτωση των Μεταβυζαντινών και Νεότερων Κοσμικών Μνημείων στην Αρκαδία. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/ 37715#page/1/mode/2up.
 • Ρόιδω Μ., Καντζούρα Ε., (2016). Πολιτιστικός τουρισμός και πολιτιστικές διαδρομές. Μελέτη περίπτωσης: η πόλη των Τρικάλων. Πρακτικά 6ου Διαπανεπιστημιακού σεμιναρίου βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτισμού και παράδοσης, Σύρος, 27 Ιουνίου- 2 Ιουλίου 2016, σελ. 48-53.
 • Δριστέλη Α., (2015). Μουσείο, marketing και τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η μελέτη περίπτωσης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών. Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων.
 • Πάτρα Β., (2015). Ο ρόλος των Φεστιβάλ στην τοπική τουριστική ανάτπυξη. Μελέτη περίπτωσης: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΠΜΣ «Δοίκηση και Οικονομία»., Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
 • Αλεξοπούλου Α., Βίγλη Μ., Ζαφειράκης Π., (2015). Προτάσεις για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς: Δίκτυο μουσείων στην Ηλεία και τρόποι ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης του. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Βόλος, 24-26 Σεπτεμβρίου 2015, σελ. 162-174.
 • Γρηγορίου Δ., (2014). Ο πολιτιστικός τουρισμός ως πυλώνας ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο: η περίπτωση της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας. ΜΠΣ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ΕΑΠ, Πάτρα.
 • Georgitsoyanni E., Sardianou E., Lappa A. & Mylona E., (2013). Prospects for Local Development Based on Cultural Assets/Heritage: The Residents’ Perspective. In: P. Sklias and N. Tzifakis (eds.), Greece’s Horizons. The Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy Series on European and International Affairs. Athens: Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy.
 • Kouri, M. (2012). Merging Culture and Tourism in Greece: An Unholy Alliance or an Opportunity to Update the Country’s Cultural Policy?. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 42(2), pp. 63-78.
 • Mortaki S., (2012). Cultural tourism is a local business: The example of the Maritime Museum of Litochoro in Greece. Review of Contemporary Business Research, 1(1), pp. 15-22.
 • Φουστέρη Ν., (2012). Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές: η περίπτωση της ευρύτερης περιοχής Παρνασσού. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΠΜΣ «Δοίκηση και Οικονομία»., Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
 • Τσουμάνη Σ., (2011). Street art: από το δημόσιο χώρο στο χώρο του μουσείου. Οι δημόσιες τοιχογραφίες ως σύμβολα του αστικού τοπίου και η πολιτιστική αναπαράστασή τους σε εκθεσιακούς χώρους. Διαχείριση και προβολή της τέχνης του graffiti: η περίπτωση της ομάδας Carpe Diem. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΠΜΣ «Διοίκηση πολιτισμικών μονάδων», ΕΑΠ, Πάτρα.
 • Παπαϊωάννου Γ., Πετρίδης Α., (2011). Ελληνικός πολιτισμός, νέες τεχνολογίες και ΑεξΑΕ: η θεματική ενότητα ΕΛΠ10 Εισαγωγή στη σπουδή του ελληνικού πολιτισμού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η εξέλιξη της (2007-2011). 6th International Conference in Open & Distance Learning – November 2011, Loutraki, Greece, pp. 702-713.
 • Alafodimou, A.C., Alafodimos, N., (2009). Prospects of Alternative forms of tourism in Greece. Proc. Int. Scientific Conference e-RA–4 and S.E.F. 2 , TEI of Piraeus, Spetses Island, Greece, 24-26 September 2009.
 • Δερμιτζάκη, K., Δοξανάκη, T., Λιναρδάκης, M., (2009). Πολιτιστικός τουρισμός και τοπικά μουσεία: παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταξύ τους σχέση. Μουσείο, περιοδική έκδοση του Κέντρου Μουσειακών Ερευνών του Παν. Αθηνών, τεύχος 6, Ιούνιος 2009, σελ. 20-29.

Παυλογεωργάτος Γ., Κίσσα Α., Μπάλλα Α., Μαμωλή Μ., Παναγάκος Π. (2006).  Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα μουσεία. Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών. Museology, International Scientific Journal, 3, σελ. 21-29.

 • Ιωάννου Α., (2018). Έρευνα κοινού στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης των Ιωαννίνων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τα τοπικά μουσεία. Μεταπτυχιακή διατριβή στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Γκιρτζή, Μ. & Μπουντίδου Α., (2010). Σχεδιάζοντας δραστηριότητες με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ” Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς γάμους”. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας με τίτλο: “Ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση”, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Νάουσα Απρίλιος 2010, σελ. 123-134. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.ekped.gr/ praktika10/philo/011.pdf.

Παυλογεωργάτος Γ., (2003). Διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παρατηρητής.

 • Αβαγιανός Χ., 2018. Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού βιβλίου για το Απολιθωμένο Δάσος Σιγρίου. Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Ιωάννου Α., (2018). Έρευνα κοινού στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης των Ιωαννίνων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τα τοπικά μουσεία. Μεταπτυχιακή διατριβή στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Vázquez, D., Alvarez, A., Canabal, H., Garcia, A., Mayorga, S., Muro, C., & Galan, T. (2017). Point to point multispectral light projection applied to cultural heritage. In Nonimaging Optics: Efficient Design for Illumination and Solar Concentration XIV (Vol. 10379, p. 103790K). International Society for Optics and Photonics.
 • Γκρίλια Β., (2017). Πολιτιστική κληρονομιά και κλιματική αλλαγή: Διερεύνηση των επιπτώσεων της στους αρχαιολογικούς χώρους. Πτυχιακή εργασία. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Πύργος Ηλείας.
 • Λάμπρη Μ. & Μπουνάτσου Μ., (2017). Πολιτιστική επικοινωνία και δημοτικές βιβλιοθήκες. ΝΜελέτη περίπτωσης της δημοτικής βιβλιοθήκης Καλλιθέας. Πτυχιακή εργασία. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφορικής. ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα.
 • Pinilla, S. M., Vázquez, D., Fernández-Balbuena, A. Á., Muro, C., & Muñoz, J. (2016). Spectral damage model for lighted museum paintings: Oil, acrylic and gouache. Journal of Cultural Heritage, 22, pp. 931-939.
 • Vasiliadis, L., Trivellas, P., Belias, D., Meleas, J., Kyriakou, D., & Koustelios, A. (2016). Cultural Tourism Revisited: The Case of Thessaly. In: Tourism and Culture in the Age of Innovation, pp. 69-78. Springer International Publishing, Cham.
 • Λάππα Α., (2016). Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς: Η περίπτωση των Μεταβυζαντινών και Νεότερων Κοσμικών Μνημείων στην Αρκαδία. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/ 37715#page/1/mode/2up.
 • Δρακωνάκη Μ., (2016). «Η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την τοπική ανάπτυξη: Η περίπτωση των πολιτιστικών διαδρομών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου». Μεταπτυχιακή διατριβή. ΔΠΜΣ « Σχεδιασμός και Ανάτπυξη Τουρισμού και Πολιτισμού». Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Βακασίρη Ε., (2016).Γνώσεις, αντιλήψεις και στάσεις των βρεφονηπιοκόμων, των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών της Ρόδου για θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΠΜΣ « Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Παν. Αιγαίου, Ρόδος.
 • Σπανός Β., Φαρασλής Ι, Γούσιος Δ., (2015). Ψηφιακή απεικόνιση μνημείων πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς μέσω χρήσης UAV, εφαρμογή μελέτης περίπτωσης. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Βόλος, 24-26 Σεπτεμβρίου 2015, σελ. 99-108.
 • Κουτσοβασίλη Ι., (2015). Προστασία και ανάδειξη του μεσογειακού τοπίου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου: το παράδειγμα της Σκιάθου. Μεταπτυχιακή διατριβή. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πολεοδομία-Χωροταξία”. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Μαρκοπούλου Ε., (2015). Προστασία και ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περίπτωση της πόλης του Αιγίου. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΠΜΣ «Εκπαίδευση και πολιτισμός». Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Χαρακόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
 • Τσακίρης Ν., (2015). Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ελληνική έννομη τάξη: Θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Πτυχιακή εργασία. Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πύργος Ηλείας.
 • Zulkifli, N., Shuang, G. W., & Kamaruzzaman, S. N., (2014). Occupant’s Perception on Indoor Performance of Historical Museum: A Case Study of National Museum and Perak Museum, Malaysia. Proc. 2nd International Conference on Research in Science, Engineering and Technology (ICRSET’2014), March 21-22, 2014 Dubai (UAE), p. 170-175.
 • Lamonaca F., Pizzuti G., Arcuri N., Palermo A.M., Morello R., (2014). Monitoring of environmental parameters and pollution by fungal spores in the National Gallery of Cosenza: A case of study. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 47(1), p. 84-88.
 • Κόττης Ι., (2014). Διαχείριση Αρχαιολογικών Έργων. Σχεδιασμός, ανάλυση, Προγραμματισμός, Κίνδυνοι. Διπλωματική διατριβή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.
 • Κανελλοπούλου Α., (2014). Η προστασία και η ανάδειξη της φύσης και του πολιτισμού της Καστάνιανης Κόνιτσας, μέσω διαδικτυακής πολυμεσικής εφαρμογής. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών περιοχών»., ΕΜΠ, Αθήνα.
 • Lamonaca F., Pizzuti G., Arcuri N., (2013). Environmental parameters in the National Gallery of Cosenza: A case of study. Proc. 4th Imeko TC19 Symposium on Environmental Instrumentation and Measurements Protecting Environment, Climate Changes and Pollution Control. June 3-4, 2013, Lecce, Italy, p. 84-88.
 • Ζερβού Α., (2013). Η συμβολή των μουσικών φεστιβάλ στο city branding: η περίπτωση του Sonar – Festival Internacional de Musica Avanzada y New Media Art de Barcelona. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΠΜΣ “Πολιτισμική Διαχείριση”, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάνρτειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα.
 • Σπανός Β., (2013). Η ένταξη της αρχαίας πόλης στη σύγχρονη: η περίπτωση του βυζαντινού ιστού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΠΜΣ «Πολεοδομία-Χωροταξία», Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Σηφάκη Α., (2013). Μέτρηση και αποτύπωση της μεταβολής της δόμησης γύρω από το μνημείο της Κνωσσού. Διπλωματική Εργασία, Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Beriatos E., (2012). Urban- Spatial Development and Built Heritage. Paper presented at ISOCARP Congress 2012: “Fast Forward: Planning in a (hyper) dynamic urban context”. Available online: http://www.isocarp.net/Data/ case_studies/2221.pdf.
 • Παπαγεωργίου Μ., Λαϊνάς Ι. και Νικολακοπούλου Χ. (2010), “Η χωροταξία της μνημειακής πολιτιστικής κληρονομιάς: κατευθύνσεις σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο”, στο Η. Μπεριάτος και Μ. Παπαγεωργίου (επ.), Χωροταξία – Πολεοδομία – Περιβάλλον στον 21ο αιώνα: Ελλάδα – Μεσόγειος, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ. 619 – 634.
 • Zannis G., Santamouris M., Geros V., Pavlou K., Assimakopoulos M.N., (2006). Energy efficiency in retrofitted and new museum buildings in Europe, International Journal of Sustainable Energy, 25(3-4), p. 199-213.
 • Βαλκάνος Ν., Βοζίκας Γ., Κουτσούγερας Δ., (2009). Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Α’ Β’ Γ’ Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, ΟΕΔΒ.
 • Καρύδης, Χ., (2006). Εισαγωγή στην Προληπτική Συντήρηση των Υφασμάτινων Έργων Τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις futura.
 • Στεφανάκης Μ., (2009). Ο Αρχαίος Δήμος των Κυμισαλαίων: Πέντε χρόνια έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ΚΒ’ ΕΠΚΑ. Δωδεκάνησος. Επίσημο Δελτίον των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου, Περίοδος Α, Έτος Α’. Τεύχος Β’, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2009, σελ. 93-116.
 • Βαλιώτη Α., (2012). Η προστασία των Αρχιτεκτονικών Συνόλων στην Ελλάδα: Δίκαιο και Πρακτική. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Π. Μ. Σ.: «Πολιτιστική Διαχείριση», Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα.
 • Κοσμέτος, Ε., (2012). Εκπαίδευση και πολιτισμός: Η πρόταση του «Προγράμματος Μελίνα» (Doctoral dissertation). Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής. Κατεύθυνση Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση.
 • Αντωνίου Σ., (2012). Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για την προβολή του θρησκευτικού τουρισμού στη Λέσβο. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΠΜΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Κάιταντζης Θ., (2012). Σχεδιασμός και δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για την προβολή του ελαιολάδου της Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΠΜΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Εγγλέζου Μ., (2012). Σχεδιασμός και υλοποίηση δίγλωσσης διαδικτυακής εφαρμογής για την προβολή και την ανάδειξη των Οθωμανικών μνημείων της Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΠΜΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Καμμένος Π., (2012). Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για τις ξερολιθικές κατασκευές της Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Μανουσάκη Ε., (2012). Η επίδραση του περιβάλλοντος στη διατήρηση των αρχαιολογικών χώρων. Η περίπτωση της Κυμισάλας στη Ρόδο. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Παν. Αιγαίου, Ρόδος.
 • Βαλιώτη Α., (2012). Η προστασία των Αρχιτεκτονικών Συνόλων στην Ελλάδα: Δίκαιο και Πρακτική. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΠΜΣ «Πολιτισμική Διαχείριση», Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα. Διαθέσιμη στη διεύθυνση:http://pandemos.panteion.gr:8080/ fedora/objects/ iid:5110/datastreams/ PDF1/ content.
 • Αντωνίου Δ., (2011). Προστασία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς: η περίπτωση των μνημείων της Λαμίας. Μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
 • Δόλκα Π.Μ., (2011). Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την καταγραφή και προβολή της παραδοσιακής μαγειρικής της Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Ζούπη Χ., (2011). Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την προβολή και ανάδειξη της βιομηχανικής πολιτισμικής κληρονομιάς της Λέσβου: Η περίπτωση της εξέλιξης των Ελαιοτριβείων. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Κωνσταντιδέλλη Β., (2011). Διερεύνηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε υπαίθρια μνημεία και δημιουργία διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Μουτσίου Μ., (2011). Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού μουσείου πληροφορικής. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Μπαντά Α., (2011). Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την προβολή και αξιολόγηση των οργανωμένων περιπατητικών διαδρομών της Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παναγοπούλου Α., (2011). Ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του αρχείου του Οργανισμού “Αμφι-θέατρο Σπύρος Α. Ευαγγελάτος”. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», Κατεύθυνση «Μουσειολογίας». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Βασιλειάδου, Α., (2010). Σχεδιασμός και δημιουργία διαδικτυακής πύλης για τους καλλιτέχνες της Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Κακαγιάννη Β., (2010). Το καρναβάλι του Τύρναβου και το έθιμο του «Μπουρανί». Το ζήτημα της πρόσληψης και της διαχείρισης του. Πτυχιακή Εργασία. Τμήμα Λαικής και παραδοσιακής μουσικής. ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα.
 • Τσαγκλιώτης, Γ., (2010). Σχεδιασμός και δημιουργία διαδικτυακής πύλης για τα μουσεία της Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Τζήκα, Μ., (2010). Σχεδιασμός και δημιουργία βάσης δεδομένων και διαδικτυακής πύλης σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του Ν. Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Ψαρρού, Τ., (2010). Σχεδιασμός και δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την προβολή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων του Ν. Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Θεοδώρου, Κ. Θ. (2010). Ο ρόλος του θεατρικού παιχνιδιού στην αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Ρόδος.
 • Γενναδίου, Μ. (2009). Τα ιστορικά κέντρα των πόλεων και η λειτουργία της κατοικίας : η περίπτωση της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Διπλωματική εργασία, Τμήμα ΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Ταμουραντζή, Α., (2008). Ανάλυση του οικιστικού δικτύου της νήσου Άνδρου. Διαφοροποιήσεις – Μετασχηματισμοί – Προοπτικές. Διπλωματική Εργασία, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γεωπληροφορικής, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, σελ. 160.
 • Δραχτίδης, Κ., (2008). Ψηφιοποίηση Έργων Τέχνης – Σύστημα αλληλεπίδρασης μεταξύ χρήστη και ψηφιοποιημένου υλικού. Διπλωματική εργασία για το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Σύρος, σελ. 197.
 • Καρφάκη, Ε., (2008). Ηλεκτρονική διαχείριση εκθεμάτων στα ελληνικά μουσεία. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΜΒΑ: «Νέες αρχές διοίκησης επιχειρήσεων», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, σελ. 219.
 • Μαυροβίτης Γ.Χ., (2007). Το παγκόσμιο πρόβλημα του υδραργύρου: Διαχειριστικά εργαλεία αντιμετώπισης και στρατηγική αντιμετώπισης. Διπλωματική εργασία στον Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, σελ. 218.
 • Λέσι Λ., (2008). Δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού για τη διατήρηση της ψηφιακής φωτογραφίας. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Αρμπηλιά Κ., (2008). Διαχείριση Φεστιβάλ: Η περίπτωση του Athens Video Art Festival. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Στεργάκη Δ., (2008). Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος της Κομοτηνής. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
 • Ανδριοπούλου Δ.Α., (2007). Η έννοια της πολιτισμικής διαχείρισης και η σημασία της για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Καραγιάννη, Α., (2006). Ψηφιακή χαρτογράφηση των βιομηχανικών – βιοτεχνικών μνημείων της Λέσβου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, (3 αναφορές).
 • Κούλελη Β., (2006). Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην πρωτεύουσα του Νοομού Δωδεκανήσου. Πτυχιακή εργασία. Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕΙ Καλαμάτας, Καλαμάτα.
 • Μαχαιρίδης Σ.Ν., (2006). Η πολιτιστική κληρονομιά και η προστασία της. Πτυχιακή εργασία. ΤΕΙ Μεσολογγίου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.
 • Χρυσάφη, Α. & Σιώτη, Α., (2006). Ψηφιακή χαρτογράφηση των Σπηλαίων της Λέσβου. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Ανδριάνης, Γ., (2005). Διατήρηση Ψηφιακής Πολιτισμικής Κληρονομιάς. ΜΠΣ «Πολιτισμική Πληροφορική», ΤΠΤΕ, Παν. Αιγαίου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. (3 αναφορές).
 • Τσουρής, Λ. (2005). Μια γεωγραφική βάση δεδομένων: Τα Βυζαντινά Μνημεία στη Λέσβο. Πτυχιακή εργασία. Τμήμα Γεωγραφίας, Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη. (3 αναφορές)
 • Ηλιαδάκης, Σ. (2005). Ναυτικά Αφηγήματα. Πρόταση Διατήρησης Διαχείρισης της Ναυτικής Μνήμης. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα ΠολιτισμικήςΤεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Ροδίτης, Χ. (2005). Ο Πολιτιστικός Τουρισμός της Λέσβου. Δυνατότητες – Προοπτικές. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Μοριανός, Γ. (2005). Εικονική Έκθεση: Πρόταση για την Καταγραφή, Τεκμηρίωση και Διατήρηση της Λαογραφικής Συλλογής Ακρασίου. Μεταπτυχιακή διατριβή, ΜΠΣ: Πολιτισμικής Πληροφορικής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Γεροκώστα, Χ. & Δουλγκέρη, Α., (2004). Παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο: Δίπλα σε δύο Καμινάδες… ΑΣΠ ΔΕΗ Μυτιλήνης. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Νερούτσος, Δ. & Πιπερά, Ρ., (2004). Εκπαιδευτική εφαρμογή για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου Λέσβου. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Παυλογεωργάτος Γ., (1992). Φαινόμενο του Θερμοκηπίου: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με έμφαση στην ισορροπία του διοξειδίου του άνθρακα στο σύστημα ατμόσφαιρα- θάλασσα – ιζήματα. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,  Πανεπιστημίου Αιγαίου, σελ. 132.

 • Λέκκας, Θ., (1996). Περιβαλλοντική μηχανική І. Διαχείριση υδατικών πόρων. Αθήνα: Εκδ. Κόσμος – Πεμέρ ΕΠΕ.

Παυλογεωργάτος Γ., Καμπάς Γ., Λέκκας Θ., 1995. Προσδιορισμός δέκα βαρέων μετάλλων σε Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων και υπολογισμός της ικανότητας απομάκρυνσης τους, (η περίπτωση της ΜΕΥΑ της Καβάλας). Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 4-7 Σεπτεμβρίου 1995, Τόμος Πρακτικών Α, σελ. 175-184.

 • Λέκκας, Θ., (2001). Περιβαλλοντική Μηχανική ΙΙ. Διαχείριση υγρών αποβλήτων. Αθήνα: Εκδ. Κόσμος Πεμέρ ΕΠΕ.

Παυλογεωργάτος Γ., Κίσσα Α., Μπάλλα Α., Μαμωλή Μ., Παναγάκος Π., (2006).  Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα μουσεία. Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών. Museology, International Scientific Journal, 3, p. 21-29.

 • Μαυρικίδου Ε.Α., (2013). Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των μουσείων: μελέτη σχεδιασμού μουσειακών ιστοσελίδων στη διεθνή και ελληνική πραγματικότητα.
 • Λουκιπούδη, Κ. Α. (2010). Οι δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια του μαθήματος φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση του νομού Δωδεκανήσου.
 • Παπαδημητρίου Ν., Γεωργοπούλου Θ., (2007). Νέες τεχνολογίες και μουσεία – Η εμπειρία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Πρακτικά ημερίδας: «Οι νέες τεχνολογίες στα μουσεία. Σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις». Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, 16 Ιουνίου 2007. Σελ. 200-211.

Βερνίκος, Ν., Δασκαλοπούλου, Σ. και Παυλογεωργάτος, Γ. (2002). Πρόταση ταξινόμησης ξερολιθικών κατασκευών. Διεθν. Επ. Ημερίδα: O δομικός λίθος στα μνημεία. Αθήνα. Μυτιλήνη, σελ. 265-276.

 • Βάρρας Γ., Γκανάτσιος Χ., Κάλφα Α., Παυλίδης Θ., (2012). Η συμβολή των ξηρολιθικών αναβαθμών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στην υδρονομική λειοτυργία του Ελλαδικού χώρου. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 4ος τόμος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ISBN: 978-960-9698-05-4, σελ. 105-119.
 • Κεχαγιά Α., (2012). Θέματα αποκατάστασης και διατήρησης παραδοσιακών συστημάτων συλλογής υδάτων – εφαρμογή σε ομβροδεξαμενές από ξερολιθιά. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΠΜΣ « Εφαρμοσμένες Επιστήμες και Τεχνολογία», Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.
 • Ταμουρατζή Α., (2008). Ανάλυση του οικιστικού δικτύου της νήσου Άνδρου. Διαφοροποιήσεις – Μετασχηματισμοί – Προοπτικές. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΠΜΣ « Γεωπληροφορική», Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα.

Παυλογεωργάτος Γ., 2012. Ξύλο: είδη ξύλου, χρήσεις, δομή, ιδιότητες, απειλές, προστασία. Τα υλικά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

 • Κυριαζή Ε., (2015). Χημική Σύσταση Ξύλου. Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος «Συντήρηση ξύλου & ξυλόγλουπτου – Θεωρία», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://eclass.teiion.gr/modules/document/file.php/ CULTURE194/για%20μελέτη%20για%20την%20εξεταστική%20Σεπτεμβρίου/χημική%20σύσταση%20ξύλου%202015.pdf.
 • Museum of Byzantine Culture, (2015). Struggle against time. Conservation of antiquities in the Museum of Byzantine Culture. ISBN: 978-618-80928-8-4, Thessaloniki 2015, p. 130.
 • Καρύδης Χ., (2014). Οι βυζαντινοί επιτάφιοι του Αγίου Όρους: Ιστορική εξέλιξη, θεολογικοί συμβολισμοί, συντήρηση και προληπτική συντήηρηση των ορθόδοξων λειοτυργικών υφασμάτων. Μεταπτυχιακή διατριβή. ΜΠΣ «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ, Πάτρα.
 • Οικονόμου Ν., Στεφανίδου Μ., Μαυρίδου Σ., (2013). Ξύλο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Ανοικτά ακαδημαϊκά Μαθήματα. Διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://opencourses.auth.gr/ modules/document/file.php/OCRS106/Παρουσιάσεις%20Μαθήματος/2%20Ξύλο.pdf.
 • Παραγιουδάκης Γ., (2013). Μέθοδος κατασκευής χειροποίητου Κρητικού Μαντολίνου. Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Κρήτης. Διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://apothesis.lib. teicrete.gr/handle/11713/4497.

Hadjimitsis D.G., Agapiou A., Mettas C., Themistocleous K., Evagorou E., Cuca B., Papoutsa C., Nisantzi A., Mamouri R. E., Soulis G., Xagoraris Z., Tsouvaras M., Christofe A., Lysandrou V., Aliouris K., Ioannou N. and Pavlogeorgatos G., (2015). Marine Spatial Planning in Cyprus. Proc. Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment (RSCy 2015), 16-19 March 2015, Paphos, Cyprus, vol. 9535, p.1-11.

 • Hadjimitsis, D., Agapiou, A., Themistocleous, K., Mettas, C., Evagorou, E., Soulis, G. & Ioannou N., (2016). Maritime Spatial Planning in Cyprus. Open Geosciences, 8(1), pp. 653-661.
 • Hadjimitsis, D. G., Kontoes, H., Schreier, G., Ansmann, A., Komodromos, G., Themistocleous, K., … & Neocleous, K. (2017, October). ERATOSTHENES: excellence research Centre for Earth surveillance and space-based monitoring of the environment, the EXCELSIOR Horizon 2020 teaming project. In: Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications VIII (Vol. 10428, p. 104280F). International Society for Optics and Photonics.
 • Hadjmıtsıs, D. G., Kontoes, H., Schreıer, G., Ansmann, A., Komodromos, G., Themıstocleous, K., … & Mettas, C., (2017). The Establishment of the EXcellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment (EXCELSIOR) for the Eastern Mediterranean Region. Proc. CEST 2017, 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 31 August to 2 September 2017, pp. CEST2017_01296.
 • HADJIMITSIS, D., AGAPIOU, A., THEMISTOCLEOUS, K., XAGORARIS, Z., SOULIS, G., METTAS, C., … & PAPATHOMA, G., (2015). Development of WebGIS Platform for implementing Marine Spatial Planning in Cyprus. Proc. CEST 2015, 14th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens , Greece 3-5 September 2015, pp. CEST2015_01444.

Topouzelis, K., Papakonstantinou, A. and Pavlogeorgatos, G., (2015). Coastline change detection using UAV, Remote Sensing, GIS and 3D reconstruction. In Proceedings of the 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, Mykonos Island, Greece (Vol. 1418).

 • Papakonstantinou, A., Topouzelis, K. and Doukari, M., (2017). UAS close range remote sensing for mapping coastal environments. In Fifth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2017) (Vol. 10444, p. 1044418). International Society for Optics and Photonics.
 • Lv, Z., Shi, W., Zhou, X. and Benediktsson, J.A., (2017). Semi-Automatic System for Land Cover Change Detection Using Bi-Temporal Remote Sensing Images. Remote Sensing, 9(11), pp.1112.