Μέλος σε επιστημονικούς φορείς και ενώσεις

Μέλος σε επιστημονικά ερευνητικά εργαστήρια