Πτυχία

2001. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος. Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1993. Mεταπτυχιακός κύκλος μαθημάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1992. Πτυχίο Επιστήμης Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μελετητικά πτυχία

Κάτοχος μελετητικού πτυχίου Α’ τάξεως στην κατηγορία των Περιβαλλοντικών Μελετών (27) και Χωροτακτικών μελετών (1).

Εκπαίδευση

Χώρος – Τόπος –Χρόνος – Πεδίο

 1. Technical Training Center, Perkin Elmer Co. NY, USA – (1994).
  Διεθνές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ερευνητών, με προηγούμενη εμπειρία, στον ενόργανο προσδιορισμό των βαρέων μετάλλων με τη χρήση Φασματοσκοπίας Ατομικής Απορρόφησης εξοπλισμένης με φούρνο γραφίτη, σε διάφορα περιβαλλοντικά υποστρώματα. Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ και Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 2. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μυτιλήνη – (1994).
  Εκπαίδευση στον προσδιορισµό κατανοµής µεγέθους αιωρούµενων στερεών ενεργού ιλύος µε την τεχνική της διάθλασης του φωτός (Αναλυτική συσκευή: Mastersizer E instrument, Malvern).
 3. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μυτιλήνη – (1994).
  Εκπαίδευση στην μικροσκοπική παρατήρηση ενεργού ιλύος και αναγνώριση νηµατοειδών µικροοργανισµών.
 4. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μυτιλήνη – (1994).
  Ενόργανη ανάλυση υδραργύρου με την χρήση Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy (CVAAS), AAS-FIAS σε δείγματα διαφόρων περιβαλλοντικών υποστρωμάτων.
 5. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μυτιλήνη – (1993).
  Ενόργανη ανάλυση βαρέων μετάλλων σε δείγματα διαφόρων υποστρωμάτων με την χρήση ICP-AES.
 6. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μυτιλήνη – (1993).
  Α) Ενόργανη ανάλυση βαρέων μετάλλων με την χρήση Φασματοσκοπίας Ατομικής Απορρόφησης µε Ηλεκτροθερµαινόµενο Φούρνο Γραφίτη (ΑΑS-GFAAS), σε διάφορα περιβαλλοντικά υποστρώματα.
  Β) Προσδιορισμός διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων (φυσικών, χημικών και βιολογικών) στα υγρά απόβλητα και στα επιφανειακά νερά.
  Γ) Μέθοδοι προκατεργασίας δειγµάτων για τον προσδιορισµό συγκέντρωσης µετάλλων και χηµικών µορφών τους σε περιβαλλοντικά δείγµατα.
 7. Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Α.Ε. (1993).
  Α) Δειγματοληψία και ανάλυση αστικών στερεών απορριμμάτων.
  Β) Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης.
  Γ) Εκτιμήσεις περιβαλλοντικών κριτηρίων και παραμέτρων στον σχεδιασμό έργων ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας από τα αστικά απορρίμματα.
 8. Διυλιστήριο Petrola Hellas S.A. – Ασπρόπυργος (1991).
  Tμήμα Ελέγχου Ποιότητας Τελικού Προϊόντος (Χημείο). Τομείς εκπαίδευσης:
   Α) Ποιοτικός έλεγχος αργού και τελικών προϊόντων.
   Β) Αναλύσεις δειγμάτων νερού κατά την παραγωγική διαδικασία ατμού και
   Γ) Αναλύσεις δειγμάτων βιολογικού καθαρισμού.

Γνώσεις Η/Υ

Λειτουργικά συστήματα: MS-DOS, MS Windows, Μac OS X, UNIX, Linux.
Γλώσσες προγραμματισμού: MS Visual- Basic, GW- Basic, Turbo Pascal, HTML.
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Στατιστική επεξεργασία δεδομένων: Statistica, SPSS κ.α.
Επεξεργασία εικόνας: Adobe Photoshop. Corel draw, Adobe Photo Deluxe κ.α.
Δημιουργία ανυσματικών γραφικών: Adobe Illustrator
ΓΣΠ: Arc GIS Desktop (ArcInfo)
Επεξεργασία ήχου: Syntrillium Cool Edit pro, Sonic Foundry Sound Forge κ.α.
Δημιουργία ιστοσελίδων: MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver κ.α.
Διαχείριση προγραμμάτων: MS Project.
Διαχείριση οικονομικών: MS Money.
Ψηφιοποίηση υλικού: Adobe Acrobat, Fine reader Pro κ.α.
Δημιουργία έντυπου υλικού: Adobe Pagemaker.
Δημιουργία Β.Δ.:  MS Access κ.α.
Λογιστικά φύλλα: MS Excel, Numbers κ.α.
Δημιουργία ηλ. παρουσιάσεων: MS PowerPoint, Keynote κ.α.
Επεξεργασία κειμένου: ΜS Word, Pages, Corel Word Perfect (vs. 2000), WordPerfect (1995), VW (1990) κ.α.
Χρήση διαδικτύου: Πολύχρονη εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου, (1992- σήμερα).
Γνώσεις υλικού Η/Υ: Εκτεταμένες γνώσεις συναρμολόγησης υλικού Η/Υ.