Στα πλαίσια του μαθήματος «Διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», το οποίο διδάσκεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Παν. Αιγαίου, δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2009-2010, από μία ομάδα φοιτητών του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωγραφίας που το επέλεξαν και το παρακολούθησαν, οι τόμοι που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και περιέχουν την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία σε επιλεγμένους τομείς της.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές  του Παν. Αιγαίου που ανέλαβαν την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, με αλφαβητική σειρά, είναι οι:

 Γεωργίου Ζ., Γιαννακόπουλος Ε., Ευτυχίδου Μ.Ο., Κλαπανάρης Σ., Κουτσορινάκη Μ., Μαρκόπουλος Π., Μεσημέρης Α., Νικήτας Π., Νότα Τ., Ουλής Κ., Παπαδάκης Ε., Παπαμανώλη Ε., Παπανικολάου Σ., Παυλίδης Γ., Πολίτης Γ., Σάκαλης A., Σεκέρογλου Ε., Σελλή Κ., Σιέτη Ν., Σπύρου  Ν., Συνοδινού Α., Tριανταφυλλίδης Σ., Τσάγκας Γ., Φουτσιτζόγλου Α. 

Πίνακας 1: Θεματικοί τόμοι εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας(1&2). 

  Αριθμός

 σελίδων
  Περίοδος(2)
1952   1983-2010
757   1977-2010
251  1964-2010
Τόμος 4: Ενέργεια
1729   1977-2010
Τόμος 5: Θόρυβος
318   1976-2010
271   1986-2010
98   1996-2010
Σύνολο 5376  

 (1) Η χρήση του έργου αυτού είναι ενημερωτική-εκπαιδευτική. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη, ως υποκατάστατο:

– της γνώμης και της γνώσης που μπορούν να προσφέρουν οι ειδικοί επιστήμονες για νομικά, και όχι μόνο, ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον,

– της ενημέρωσης που προσφέρουν τα στελέχη των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών  και

– της σημαντικής επιστημονικής βιβλιογραφίας που μελετά και ερμηνεύει την ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

(2)  Η αρχική ιδέα του επιβλέποντος, στην οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη προσπάθεια, αφορούσε στην καταγραφή, συλλογή, ταξινόμηση, ενοποίηση και μορφοποίηση των νομοθετημάτων της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε επιλεγμένους τομείς της, για τη χρονική περίοδο από το 1970 έως και το Φεβρουάριο του 2010. Η καταγραφή έγινε από όλες τις ομάδες εργασίας για τη χρονική περίοδο που αναφέρθηκε αλλά ορισμένα νομοθετήματα δεν ήταν διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, (ιδιαίτερα της περιόδου πριν το 1975 και για ορισμένα τεύχη ΦΕΚ), από τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου. Γι΄ αυτό και παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις χρονικές περιόδους που καλύπτεται η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία ανά τομέα της. Πολλά από τα νομοθετήματα που δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά, (πριν από το 1975 κυρίως), μπορεί ο χρήστης να τα βρει στο διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή από διάφορους διαδικτυακούς τόπους και με τη χρήση των μηχανών αναζήτησης. Για λόγους όμως δεοντολογίας και νομικούς αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθούν στους τόμους της παρούσας προσπάθειας. Εξαίρεση στο γεγονός αυτό αποτελεί η Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β/14.2.1964) “Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων”, που ενώ δεν υπήρχε διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή από τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου, μετά από αίτημα της ομάδας εργασίας, στάθηκε δυνατή η ψηφιοποίηση και η αποστολή της σε ψηφιακή μορφή από τις υπηρεσίες του ΕΤ.

Μετά την καταγραφή, συλλογή, ταξινόμηση και ενοποίηση των νομοθετημάτων από τους φοιτητές, ακολούθησε η αξιολόγηση, η διόρθωση και η εκ νέου ψηφιακή μορφοποίηση της κάθε συλλογής από τον επιβλέποντα, με στόχο τη δημοσίευση των διαφόρων τόμων με ενιαία μορφή.

Oποιεσδήποτε διορθώσεις ή/και προσθήκες έχετε να προτείνετε, έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στην επόμενη επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας προσπάθειας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Γεράσιμο Παυλογεωργάτο (gpav@aegean.gr).

 Η ομάδα εργασίας επιθυμεί να ευχαριστήσει τις υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου, για την άριστη συνεργασία τους σε αυτήν την εργασία.
 Όσοι εργαστήκαμε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, ελπίζουμε να φανεί χρήσιμη αυτή η προσπάθεια σε όσους ερευνούν, εργάζονται ή απλώς ενδιαφέρονται για τη προστασία του περιβάλλοντος.
  
 Εκ μέρους της ομάδας εργασίας

 Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Αναπλ. Καθηγητής Παν. Αιγαίου