Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Μάθημα: Πολιτισμικός Σχεδιασμός (Cultural planning).
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Έτος Σπουδών: 3ο.
Εξάμηνο Σπουδών: 6ο εξάμηνο.
Διδάσκων: Γεράσιμος Δ. Παυλογεωργάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Αιγαίου.

Το μάθημα διαθέτει επίσης ιστοχώρο στην πλατφόρμα e-class του Παν. Αιγαίου.

1. Περίληψη μαθήματος

Γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι μια αναπτυγμένη και δυναμική πολιτιστική ζωή συνεισφέρει ουσιαστικά στη δημιουργία βιώσιμων και ακμαζουσών κοινοτήτων. Παράλληλα, με τη συνειδητοποίηση της συμβολής του πολιτισμού σε αυτούς τους στόχους, έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα των ζητημάτων προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων σε καθημερινό επίπεδο. Ο πολιτιστικός σχεδιασμός (cultural planning) είναι μια απάντηση σε αυτά τα ζητήματα, παρέχει δηλαδή τις στρατηγικές για τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου διατήρησης και αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων. Ο πολιτιστικός σχεδιασμός είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση, και μπορεί να γίνει κατανοητός καλύτερα ως:

1. Η στρατηγική χρήση των πολιτιστικών πόρων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των κοινοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
2. Μια προσέγγιση βασισμένη στους ευρείς ορισμούς “του πολιτισμού” και των “πολιτιστικών πόρων”, οι οποίοι καλύπτουν την κληρονομιά, τις τοπικές παραδόσεις, τις τέχνες, τα πολυμέσα, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική, το αστικό σχέδιο, την αναψυχή, τον αθλητισμό, τη ψυχαγωγία και τον τουρισμό.
3. Μια πολιτιστικά ευαίσθητη προσέγγιση στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό και στη χάραξη περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.
Στη διάρκεια των διαλέξεων θα αναλυθεί η διαδικασία του πολιτιστικού σχεδιασμού ταυτόχρονα με τη χρήση παραδειγμάτων από την εφαρμογή πολιτιστικών σχεδίων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 

2. Πρόγραμμα διαλέξεων

 • Εισαγωγή (ορολογία, ορισμοί) – Πολιτισμική Κληρονομιά (θέματα προβολής και αξιοποίησης της)
 • Η σχέση του τουρισμού με τον πολιτισμό: η περίπτωση του πολιτισμικού τουρισμού
 • Η έννοια του σχεδιασμού
 • Πολιτιστικός σχεδιασμός – δυνατότητες και προοπτικές
 • Προετοιμασία σχεδίου (ορισμός σκοπιμότητας)
 • Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση
 • Οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαβουλεύσεις με το κοινό
 • Οριστικοποίηση και υιοθέτηση σχεδίου
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση δράσεων σχεδίου
 • Εφαρμογή σχεδίου
 • Αξιολόγηση σχεδίου/Επαναπροσδιορισμός του αρχικού σκοπού και των στόχων
 • Δημόσια παρουσίαση εργασιών των φοιτητών -τριών.

3. Αξιολόγηση φοιτητών/τριών

O τελικός βαθμός αξιολόγησης των φοιτητών-τριών στο συγκεκριμένο μάθημα, προκύπτει:

α) 100% από τις γραπτές εξετάσεις (με κλειστές σημειώσεις) ή

β) κατά 60% από τις γραπτές εξετάσεις (με κλειστές σημειώσεις) και κατά 40% από τις ατομικές εργασίες των φοιτητών.

Στη δεύτερη περίπτωση οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επικοινωνήσουν δια ζώσης με το διδάσκοντα στις ώρες γραφείου του και να συζητήσουν το θέμα της εργασίας που θα αναλάβουν μέχρι τις 24 Μαρτίου 2017.

Στις επαναληπτικές εξεταστικές ο τελικός βαθμός στο συγκεκριμένο μάθημα προκύπτει αποκλειστικά από την επίδοση των φοιτητών/τριών στη γραπτή εξέταση, (με κλειστές σημειώσεις). Συνεπώς ο βαθμός της εργασίας, εάν έχει εκπονηθεί, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, θα την βρείτε στο σύστημα Studentsweb, στην ιστοσελίδα του μαθήματος, επιλέγoντας την καρτέλα Ανακοινώσεις.

4. Παρουσιάσεις εργασιών

Οι παρουσιάσεις των εργασιών σας, θα γίνουν στην αίθουσα που διδάσκεται το μάθημα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, την Παρασκευή 9 Ιουνίου (18.00-21.00) . Οι παρουσίασεις των εργασιών  θα γίνονται με τυχαία σειρά. Οι παρουσιάσεις σας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 10 λεπτά. Σε αυτές θα πρέπει να συνοψίζονται σύντομα τα ευρήματα της εργασίας σας. Δεν παραδίδετε κανένα αρχείο στο διδάσκοντα κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Θα πρέπει να παρευρεθείτε όλοι-ες και όχι μόνο για την παρουσίαση της εργασίας σας αλλά και για την παρακολούθηση των εργασιών των συναδέλφων σας. Η παρουσίαση κάθε εργασίας θα πρέπει να προετοιμαστεί σε MS Powerpoint ή συμβατό λογισμικό. Θα πρέπει να είστε σύντομοι και ουσιαστικοί θίγοντας τα σημαντικότερα ευρήματα της εργασίας σας.

5.  Ημερομηνία και διαδικασία τελικής παράδοσης εργασιών προς αξιολόγηση

Ο τρόπος παράδοσης των εργασιών θα πρέπει να είναι ο ακόλουθος:

1) Κάθε εργασία θα πρέπει να είναι τοποθετημένη μέσα σε φάκελο κλειστό, στο εξωτερικό  του οποίου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας και τα ονοματεπώνυμα όλων των μελών της ομάδας εργασίας.

2) Θα πρέπει να παραδοθούν σε cd-rom ή dvd-rom: Ένα αρχείο Μs-Word (ή συμβατού λογισμικού) και ένα αρχείο Ms-PowerPoint (ή συμβατού λογισμικού).

3) Στο cd-rom/dvd-rom θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται τόσο στην θήκη όσο και στο ίδιο το cd-rom /dvd-rom το θέμα και τα ονοματεπώνυμα σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο.

Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες 1-3 θα υπάρχει μείωση της βαθμολογίας σας.

Η ημερομηνία της τελικής παράδοσης των εργασιών σας προς αξιολόγηση, θα γίνει στο γραφείο μου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής, στις 17 Ιουνίου 2017.

6. Αρχεία διαλέξεων

Αρχείο διαλέξεων 2017

Προσοχή: Το αρχείο των διαλέξεων είναι κρυπτογραφημένο με πολύ ισχυρή κρυπτογράφηση και χρειάζεται password για να το ανοίξετε. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Κάντε δεξί κλικ πάνω στον υπερσύνδεσμο και επιλέξτε: Αποθήκευση δεσμού ως…Όταν τελειώσει το κατέβασμα του αρχείου pdf και μόλις το ανοίξετε στον Η/Υ σας, θα σας ζητήσει κωδικό πρόσβασης. Τον κωδικό θα τον βρείτε στο σύστημα Studentsweb, στην ιστοσελίδα του μαθήματος, επιλέγoντας την καρτέλα Ανακοινώσεις.

5. Ενδεικτική βιβλιογραφία/δικτυογραφία μαθήματος

Πολιτιστικός σχεδιασμός (Cultural planning)

 Heritage planning

  Cultural tourism

Άλλα ενδιαφέροντα κείμενα – μελέτες