Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας"
Μάθημα: Πολιτισμικός Σχεδιασμός (Cultural planning).
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό (και για τις δύο κατευθύνσεις του ΠMΣ).
Έτος Σπουδών: 1ο.
Εξάμηνο Σπουδών: 1ο εξάμηνο.
Διδάσκων: Γεράσιμος Δ. Παυλογεωργάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Αιγαίου.

Το μάθημα διαθέτει επίσης ιστοχώρο στην πλατφόρμα e-class του Παν. Αιγαίου.

1. Περίληψη μαθήματος

Γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι μια αναπτυγμένη και δυναμική πολιτιστική ζωή συνεισφέρει ουσιαστικά στη δημιουργία βιώσιμων και ακμαζουσών κοινοτήτων. Παράλληλα, με τη συνειδητοποίηση της συμβολής του πολιτισμού σε αυτούς τους στόχους, έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα των ζητημάτων προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων σε καθημερινό επίπεδο. Ο πολιτιστικός σχεδιασμός (cultural planning) είναι μια απάντηση σε αυτά τα ζητήματα, παρέχει δηλαδή τις στρατηγικές για τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου διατήρησης και αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων. Ο πολιτιστικός σχεδιασμός είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση, και μπορεί να γίνει κατανοητός καλύτερα ως:
1. Η στρατηγική χρήση των πολιτιστικών πόρων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των κοινοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
2. Μια προσέγγιση βασισμένη στους ευρείς ορισμούς “του πολιτισμού” και των “πολιτιστικών πόρων”, οι οποίοι καλύπτουν την κληρονομιά, τις τοπικές παραδόσεις, τις τέχνες, τα πολυμέσα, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική, το αστικό σχέδιο, την αναψυχή, τον αθλητισμό, τη ψυχαγωγία και τον τουρισμό.
3. Μια πολιτιστικά ευαίσθητη προσέγγιση στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό και στη χάραξη περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

Στη διάρκεια των διαλέξεων θα αναλυθεί η διαδικασία του πολιτιστικού σχεδιασμού ταυτόχρονα με τη χρήση παραδειγμάτων από την εφαρμογή πολιτιστικών σχεδίων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 2. Πρόγραμμα διαλέξεων

 1. Εισαγωγή (ορολογία, ορισμοί) – Πολιτισμική Κληρονομιά (θέματα προβολής και αξιοποίησης της)
 2. Η έννοια του σχεδιασμού
 3. Πολιτιστικός Σχεδιασμός – δυνατότητες και προοπτικές
 4. Προετοιμασία σχεδίου (ορισμός σκοπιμότητας)
 5. Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση
 6. Οργάνωση
 7. Διαβουλεύσεις με το κοινό (public participation in planning)
 8. Οριστικοποίηση και υιοθέτηση σχεδίου (στόχων και δράσεων)
 9. Χρηματοδότηση δράσεων σχεδίου
 10. Εφαρμογή σχεδίου
 11. Αξιολόγηση σχεδίου
 12. Επαναπροσδιορισμός του αρχικού σκοπού και των στόχων
 13. Δημόσια παρουσίαση εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών -τριών.

Η ύλη των διαλέξεων ανανεώνεται σε ετήσια βάση.

3. Αξιολόγηση μετ. φοιτητών/τριών

Η εξέταση του μαθήματος βασίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των ομαδικών εργασιών που θα παραδώσουν οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές-τριες στο τέλος του εξαμήνου.

4. Θέματα εργασιών 

Τα θέματα εργασιών συναποφασίζονται μετά από συζήτηση των μ.φ. με το διδάσκοντα.

Ο μέγιστος αριθμός μελών ανά ομάδα εργασίας είναι 5.

5. Αρχεία διαλέξεων 

Ενημερώνεται…

Το αρχείο είναι κρυπτογραφημένο, σε μορφή pdf. Ο κωδικός θα σας αποσταλεί μέσω μηνύματος στο προσωπικό σας e-mail από το διδάσκοντα.

 6. Ενδεικτική βιβλιογραφία/δικτυογραφία μαθήματος


 Heritage planning


 Cultural tourism


Βιβλία σχετικά

 • Ashworth, G. J. and P. J. Larkham (1994). Building a new heritage: tourism, culture, and identity in the new Europe. London; New York, Routledge.
 • Baker, P., C. Hargrove, et al. (1995). Touring historic places: a manual for group tour operators and managers of historic and cultural attractions. Washington, D.C.
 • Briassoulis, H. and Straaten J.V.D. (2000). Tourism and the environment: regional, economic, cultural, and policy issues. Dordrecht; Boston, Kluwer Academic Publishers.
 • Hutnyk, J. (2000). Critique of exotica: music, politics, and the culture industry. London; Sterling, Va, Pluto Press.
 • International Committee on Cultural Tourism. and World Tourism Organization. (1993). Cultural tourism: tourism at world heritage cultural sites: the site manager’s handbook. Madrid, Spain, World Tourism Organization.
 • McKercher, B. and H. Du Cros (2002). Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. New York, Haworth Hospitality Press.
 • Richards, G. (1996). Cultural tourism in Europe. Wallingford, UK, CAB International.
 • Richards, G. (2001). Cultural attractions and European tourism. Oxon [England]; New York, CABI Pub.
 • Ringer, G. D. (1998). Destinations: cultural landscapes of tourism. London; New York, Routledge.
 • Rowan, Y. M. and U. Baram (2004). Marketing heritage: archaeology and the consumption of the past. Walnut Creek, Calif., AltaMira Press.
 • Walle, A. H. (1998). Cultural tourism: a strategic focus. Boulder, Colo., Westview Press.
 • World Tourism Organization (2001). Cultural heritage and tourism development: a report on the International Conference on Cultural Tourism, Siem Reap, Cambodia, 11-13 December 2000. Madrid, Spain, World Tourism Organization.

 Άλλα ενδιαφέροντα κείμενα – μελέτες