Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Μάθημα: Προστασία Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος (ΠΦΔΠ)
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής (ΥΕ).
Έτος Σπουδών: 4ο. 
Εξάμηνο Σπουδών: 8ο εξάμηνο.
Κωδικός μαθήματος: ΠΟ0407.
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5.
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3.
Διδάσκων: Γεράσιμος Δ. Παυλογεωργάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Αιγαίου.

Το μάθημα διαθέτει επίσης ιστοχώρο στην πλατφόρμα e-class του Παν. Αιγαίου.

1. Περίληψη μαθήματος

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Οι  ανθρωπογενείς απειλές για το περιβάλλον έχουν οδηγήσει πολλές φορές στην διατάραξη των ισορροπιών του, με σημαντικές, σε αρκετές περιπτώσεις, επιπτώσεις και στην ποιότητα ζωής των έμβιων οργανισμών. Ζητήματα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος,  η μη ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων είναι μερικά από τα θέματα που θίγονται. Σε αρκετές από τις διαλέξεις του μαθήματος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις που έχει η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην υλική πολιτισμική κληρονομιά.

2. Εγχειρίδια μαθήματος

1. Miller G. Tyler, (2006). Περιβαλλοντικές επιστήμες. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.
2. Miller G. Tyler (1999). Περιβάλλον Ι – Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.

3. Αξιολόγηση των φοιτητών-τριών

Η αξιολόγηση των φοιτητών-τριων που έχουν επιλέξει το συγκεκριμένο μάθημα, βασίζεται:
Α) Στην εξεταστική του Φεβρουαρίου, το 50% της τελικής βαθμολογίας προκύπτει από  τη συγγραφή και δημόσια παρουσίαση εργασιών (προαιρετικά) και το υπόλοιπο 50% από γραπτές εξετάσεις στη διδακτέα ύλη. Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν δηλώσει θέμα εργασίας, τότε ο τελικός βαθμός προκύπτει αποκλειστικά από την επίδοση του στις γραπτές εξετάσεις.
Β) Στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ο τελικός βαθμός προκύπτει αποκλειστικά από την επίδοση του/της φοιτητή/τριας  στις γραπτές εξετάσεις (με κλειστά βιβλία) στη διδακτέα ύλη.

Τα θέματα των εργασιών θα πρέπει να δηλωθούν στο γραφείο του Διδάσκοντα μέχρι τη Δευτέρα 17  Νοεμβρίου 2016.
Προσοχή: Μετά από τις 17 Νοεμβρίου 2016, δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις θεμάτων εργασιών.
Οι ώρες γραφείου για τους φοιτητές που ισχύουν για το τρέχων εξάμηνο βρίσκονται εδώ.

4. Θέματα εργασιών

Τα θέματα των εργασιών τα επιλέγουν οι ίδιοι/ες φοιτητές/τριες μετά από συζήτηση με το διδάσκοντα.

5. Ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών

Η δημόσια παρουσίαση των εργασιών, (χρειάζεται μόνο το αρχείο MS Powerpoint), θα γίνει κατά τη διάρκεια της τελευταίας διάλεξης του μαθήματος.
Οι παρουσιάσεις σας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 10 λεπτά. Σε αυτές θα πρέπει να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία και συμπεράσματα που εξάγατε από τη μελέτη του θέματος σας.
Η παράδοση των τελικών εργασιών (Ms Word, Ms Powerpoint κλπ.) θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων.
Οι γραπτές εξετάσεις στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής όπως αυτό θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος.

6. Σημειώσεις διαλέξεων

Διαλέξεις χειμ. εξαμήνου 2016-2017 (251 Mb)

Προσοχή: Τα αρχεία των διαλέξεων είναι κρυπτογραφημένα με πολύ ισχυρή κρυπτογράφηση και χρειάζονται password για να τα ανοίξετε. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Κάντε δεξί κλικ πάνω στον υπερσύνδεσμο και επιλέξτε: Αποθήκευση δεσμού ως…Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου pdf και μόλις το ανοίξετε στον Η/Υ σας, θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης. O κωδικός έχει δημοσιοποιηθεί με τη μορφή ανακοίνωσης του διδάσκοντα στο μάθημα, στο σύστημα: https://studentweb.aegean.gr.

Οι παρουσιάσεις ανανεώνονται σε ετήσια βάση.

7.  Χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι για το μάθημα 

Θεσμικοί φορείς για το περιβάλλον

Europa -Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Περιβάλλον (ΕΕΑ)
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ)

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για το περιβάλλον στην Ελλάδα

Αρκτούρος
ΑΡΧΕΛΩΝ – Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας
Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ)
Δίκτυο Μεσόγειος SOS
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης – Ε.Ε.Π.Φ.
Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη – MIO/ECSDE
Μεσογειακό κέντρο περιβάλλοντος
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
Greenpeace
MOm – Eταιρεία για τη μελέτη & προστασία της μεσογειακής φώκιας
WWF Ελλάς

Χρήσιμα κείμενα
Ecosystem services and biodiversity
Air quality in Europe — 2015 report