Α. Επιστημονικές μονογραφίες

 1. ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2012). Ξύλο. Είδη ξύλου, χρήσεις, δομή, ιδιότητες, απειλές, προστασία. Τα υλικά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, ISBN: 978-960-7860-90-3, σελ. 614.
 2. ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2008). Διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Β. Γκιούρδας Εκδοτική, ISBN 978-960-387-627-4, σελ. 374.
 3. ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2005). Διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, (2η έκδοση). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο, ISBN 960-664-536-3, σελ. 387.
 4. ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2003). Διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παρατηρητής, ISBN 960-374-253-8, σελ. 385.

Διατριβές

 1. ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2001). Διερεύνηση της τύχης του υδραργύρου σε μία πιλοτική μονάδα ενεργού ιλύος. Διδακτορική διατριβή, Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, σελ. 330.
 2. ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (1992). Φαινόμενο του Θερμοκηπίου: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με έμφαση στην ισορροπία του διοξειδίου του άνθρακα στο σύστημα ατμόσφαιρα – θάλασσα – ιζήματα. Πτυχιακή εργασία, Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίο Αιγαίου, σελ. 132.

Β. Επιστημονική επιμέλεια συλλογικών τόμων

 1. ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (επιμ.), (2013). Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα. Μυτιλήνη: Παν. Αιγαίου, ISBN: 978-960-87902-4-7 (σε έντυπη μορφή) & 978-960-87902-5-4 (σε ηλεκτρονική μορφή), σελ. 751.

Γ. Συμμετοχές με κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 • KORRES G., PAVLOGEORGATOS G., KOKKINOU A., (2017). Spatial planning nad regional growth: A benchmarking study for North-South Aegean and Crete. In: Korres G., Kourliouros E. and Michailidis M., (edt.), Handbook of Research on Policies and Practices for Sustainable Economic Growth and Regional Development. PA, USA: IGI Global, pp. 259-296.
 • ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2016).Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Στο: Θαλάσσια χωρικά ζητήματα. Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής – Θαλάσσια Χωροταξία – Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σελ. 312-328.
 • ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2013). Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις. Κεφάλαιο στο: Παυλογεωργάτος Γ. (επιμ.), Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα, Μυτιλήνη: Παν. Αιγαίου, σελ. 570-641.
 • ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2013). Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Προβλήματα και προοπτικές. Κεφάλαιο στο: Παυλογεωργάτος Γ. (επιμ.), Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα, Μυτιλήνη: Παν. Αιγαίου, σελ. 1-30.
 • ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2013). Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη διατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Κεφάλαιο στο: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τιμητικός τόμος για τον Ομότ. Καθ. Θεμιστοκλή Λέκκα, σελ. 213-235.
 • ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ, Μ. (2005). Πολιτισμικός τουρισμός: Η περίπτωση της Ελλάδας. Στο: Βερνίκος Ν. κ.α. (επιμ.). Οι πολιτισμικές βιομηχανίες. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, ISBN 960-218-398-5, σελ. 59-8.
 • ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ, Ε. & ΠΑΥΛΟΓΕΩΡΓΑΤΟΣ, Γ. (2003). Δύο Μεταβυζαντινές Φορητές Εικόνες από τη Θεσσαλία και ο ζωγράφος Δροσινός. Στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας (επιμ.). Τιμητικός τόμος για τον Μίλτο Γαρίδη (1926-1996).  Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ISBN 960-233-144-5 & 146-1, Τόμος Β, σελ. 639-654.

Δ. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 • Diolatzis G., Pavlogeorgatos G., (2018). Deepening to Antikythera mechanism via its interactivity. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, (In Press).
 • Tzoraki O., Monioudi I., Velegrakis A., Moutafis N., Pavlogeorgatos G., Kitsiou D., (2018). Resilience of touristic island beaches under sea level rise: A methodological framework. Coastal management, (In Press), DOI: 10.1080/08920753.2018.1426376.
 • Papakonstantinou A., Topouzelis K., Pavlogeorgatos G., (2016). Coastline Zones Identification and 3D Coastal Mapping Using UAV Spatial Data. International Journal of Geo-Information, 5(6), 75, http://dx.doi.org/10.3390/ijgi5060075.
 • Pavlogeorgatos G., Stefanakou A., Lilas T., Nikitakos N., (2015). Impact assessment of offshore wind farm installations: a review. International Journal of Oceans and Oceanography, 9, p. 183-201.
 • Korres G., Pavlogeorgatos G., Kokkinou A., (2015). Spatial planning & economic development of the islands: A benchmarking study for Lesvos, Rhodes & Crete. Journal of Regional & Socio-Economic Issues (JRSEI), 5(3), p. 91-111.
 • Korres G., Pavlogeorgatos G., Kokkinou A., (2015). Spatial planning and regional growth: A Benchmarking study for North- South Aegean & Crete. Journal of Regional & Socio-Economic Issues (JRSEI), 5(2), p. 19-38.
 • Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2014). Recent advances in archaeological predictive modelling for archeological research and cultural heritage management. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14(4), p. 143-153.
 • Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2014). Modelling Archaeological and Geospatial Information for Burial Site Prediction, Identification and Management. International Journal of Heritage in the Digital Era, 2(4), p. 585-610.
 • Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2014). Efficient predictive modelling for archaeological research. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14(1), p. 119-129.
 • Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2013). Locating Macedonian tombs using predictive modelling. Journal of Cultural Heritage, 14(5), p. 403-410.
 • Gkinni Z., Pavlogeorgatos G., (2013). Preservation performance assessment in Greek libraries and archives; a practical tool to enable excellence. Qualitative and Quantitative methods in Libraries (QQML), 1, pp. 27-36.
 • Pavlogeorgatos G., Thomaidis N., Nikolaou N., Lekkas T., (2006). Determination of Methyl mercury in a pilot-scale activated sludge wastewater treatment plant. Global NEST: The International Journal, 8(1), p. 67-73.
 • Παυλογεωργάτος Γ., Κίσσα Α., Μπάλλα Α., Μαμωλή Μ., Παναγάκος Π., (2006). Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα μουσεία. Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών. Museology, International Scientific Journal, 3, p. 21-29. 
 • Lekkas T.D., Kostopoulou M., Kolokythas G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Stasinakis A., Nikolaou A., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D., Makri C.A., (2003). Optimization οf Analytical Methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters. Global NEST: The International Journal, 5(3), p. 133-143.
 • Pavlogeorgatos G., (2003). Effect of mercury contaminated wastewater on activated sludge suspended solids size distribution. Toxicological and Environmental Chemistry, 85(4-6), p. 159-167.
 • Pavlogeorgatos G., (2003). Environmental parameters of the museums. Building and Environment, 38(12), p. 1457-1462.
 • Lekkas Th., Kostopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Xylourgidis N., Kolokythas G., Makri C., Babos D., Lekkas D., Nikolaou A., (2003). Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek water bodies. J. Environ. Monit., 5(4), p. 593 – 597.
 • Pavlogeorgatos G. & Kikilias V., (2003). The importance of mercury determination and speciation to the health of the general population. Global NEST: The International Journal, 4(2-3), p. 107-125.
 • Pavlogeorgatos G., Lekkas Th., Georgiou V., Spachos G., Stefanoulis C., Tridimas P., (1999). Examination of mercury’s effects during the process of the activated sludge. Toxicological and Environmental Chemistry, 69, p.171-181.
 • Pavlogeorgatos G., Karantanelli M., Lekkas D., (1999). Determination of cadmium in the surface waters of northern Greece. Toxicological and Environmental Chemistry, 69, p. 165-169.
 • Pavlogeorgatos G., Lekkas Th., Kambas G., (1997). Variation in heavy metals removal by a conventional MWWT plant. Toxicological and Environmental Chemistry, 59, p. 23-30.

Ε. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με εξωτερικούς κριτές

 • Dagkinis I., Lilas T., Nikitakos N., Maglara A., Pavlogeorgatos G., (2015). Evolvement of Autonomous Offshore Ecological Sea Water Reverse Osmosis System. 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2015), 3-5 September 2015, Rhodes, Greece, (in Press).
 • Karydis M., Kitsiou D., Kostopoulou M. and Pavlogeorgatos G., (2015). Ecosystem Services and spatial planning in sensitive and vulnerable coastal areas: a case study in the Aegean Sea. 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2015), 3-5 September 2015, Rhodes, Greece, (in Press).
 • Hadjimitsis D.G., Agapiou A., Mettas C., Themistocleous K., Evagorou E., Cuca B., Papoutsa C., Nisantzi A., Mamouri R. E., Soulis G., Xagoraris Z., Tsouvaras M., Christofe A., Lysandrou V., Aliouris K., Ioannou N. and Pavlogeorgatos G., (2015). Marine Spatial Planning in Cyprus. Proc. Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment (RSCy 2015), 16-19 March 2015, Paphos, Cyprus, (in Press).
 • Pavlogeorgatos G., Kitsiou D., Karydis M., (2015). Marine spatial planning: Implementation problems in the Aegean Sea. 11th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries: “Aquatic horizons, challenges & perspectives, 13-17 May 2015, Mytilene, Lesvos, Greece, (in Press).
 • Deligianni M., Tsilimigkas G., Pavlogeorgatos G., (2015). Mapping distribution of population in coastal zones using soil sealing datasets. Evidence from North and South Aegean islands. Proceedings of the International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape & Socio – economic Dimensions, ISBN 978-960-6865-88-6. Porto Heli, Greece, June 22-26, 2015, p. 883-889.
 • Zerbopoulos A., Tsilimigkas G., Pavlogeorgatos G., (2015). Coastal zones definition: Evidence from North and South Aegean islands. Proceedings of the International Conference on Changing Cities II: Spatial, Design, Landscape & Socio – economic Dimensions, ISBN 978-960-6865-88-6. Porto Heli, Greece, June 22-26, 2015, p. 906-912.
 • Topouzelis K., Papakonstantinou A., Pavlogeorgatos G., (2015). Coastline change detection using UAV, Remote Sensing, GIS and 3D reconstruction. 5th International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) and SECOTOX Conference, 14 -18 June 2015, Mykonos island, Greece, (in Press).
 • Κίτσιου Δ., Πατάκη Ζ., Δημητριάδης Δ., Καρύδης Μ., Παυλογεωργάτος Γ., (2015). Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός – Πρόγραμμα «ΘΑΛ-ΧΩΡ»: Ανάπτυξη Χωρικής Βάσης Δεδομένων. 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS, 7-8 Μαΐου 2015, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Κορρές Γ., Παυλογεωργάτος Γ., Κόκκινου Α., (2015). Χωρικός, Οικονομικός Σχεδιασμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Βόρειου, Νότιου Αιγαίου & Κρήτης.  13ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο ERSA – GR, με τίτλο: “Αυτοδιοίκηση, Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Προοπτικές». Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 26 & 27 Ιουνίου 2015, (υπό έκδοση).
 • Hatjibiros K., Pavlogeorgatos G., (2015). Sustainable development in archipelago with extensive presence of valuable natural landscapes. 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2015), 3-5 September 2015, Rhodes, Greece, (in Press).
 • Pavlogeorgatos G., Kitsiou D., Karydis M., (2014). Marine Spatial Planning in Greece: the project THAL-CHOR. ESPON Transnational Conference: “Integrated development through land-sea interaction: dimensions and perspectives of blue growth in Europe and in Greece”, 10 & 11 November 2014, Piraeus, Greece, (in Press).
 • Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2014). Recent advances in archaeological predictive modelling: contribution to Cultural Resource Management and archaeological research. 1st International Workshop on Virtual Archaeology: Museums & Cultural Tourism VAMCT 2013, (Delphi, Greece), Sept. 25-28, 2013, (επιλέχθηκε για δημοσίευση σε περιοδικό βλ. Δ2 δημοσίευση.
 • Balla A., Pavlogeorgatos G., Tsiafakis D., Pavlidis G., (2012). Locating Macedonian tomps using predictibe modelling. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), University of Southampton, 26-29 March 2012.
 • Μπάλλα Α., Παυλογεωργάτος Γ., Τσιαφάκη Δ., Παυλίδης Γ., (2012). Μοντελοποίηση πρόβλεψης πιθανών θέσεων Μακεδονικών Τάφων για πολιτιστική διαχείριση. 7th PanHellenic Conference HellasGIs 2012, (Athens, Greece), May 17-18, 2012. Proc. On-line: http://www.hellasgi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51& Itemid=51.
 • Gkinni Z. & Pavlogeorgatos G., (2010). Preservation performance assessment in Greek libraries and archives; a practical tool to enable excellence. Proc. Int. Conf. “Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference, (QQML2010)”. May 25-28, 2010 Chania Crete, Greece, (κατόπιν επιλογής δημοσιεύτηκε σε περιοδικό, βλ. άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά).
 • Gkinni Z., Bounia A., Pavlogeorgatos G., (2008). The contribution of digitisation to the preservation of books and archives: The case of the General State Archives and the Public Libraries in Greece. Int. Conf. “Digital Heritage in the Knowledge Environment: Shared spaces & open paths to Cultural Content”. Hellenic Ministry of Culture, Directorate of the National Archive of Monuments, Athens, 31.10.2008-2.11.2008, pp. 162-165.
 • Gkinni Z., Bounia A., Pavlogeorgatos G., (2008). Preservation policies and digitization in Greek libraries and archives: an investigation of issues and implications. 2008 Annual Conference of CIDOC, Athens, September 15 – 18, 2008. Διαθέσιμο διαδικτυακά στη διεύθυνση: http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/ ConferencePapers/2008/46_papers.pdf. Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 24/8/2015.
 • Γκιννή Ζ., Μπούνια Α., Παυλογεωργάτος Γ., (2008). Δράσεις διατήρησης και ψηφιοποίησης στις Ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με θέμα: «Η δυναμική και οι προοπτικές των Δημοτικών Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα». Αθήνα 4-5 Δεκεμβρίου 2008, σελ. 177-186.
 • Balla A., Pavlogeorgatos G., Pavlidis G., Tsiafakis D., (2006). Cultural Itineraries in the Region of Xanthi using Web-based GIS Technologies. Proc. Int. Conf. CIPA / VAST 2006 (The 37th CIPA International Workshop dedicated on e-Documentation and Standardisation in Cultural Heritage (http://cipa.icomos.org), the 7th VAST International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, the 4th Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage (http://www.eg.org), the 1st Euro-Med Conference on IT in Cultural Heritage, the 6th RecorDIM meeting (http://extranet.getty.edu/gci/recordim/)). 30/10-4/11 2006, Nicosia, Cyprus, p. 13-16.
 • Παυλογεωργάτος Γ., Σαμπανίκου Ε., (2006). Διατήρηση αρχείων ήχου. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας και ετήσιο συνέδριο της Επιτροπής του AVICOM και της ελληνικής επιτροπής του ICOM, με θέμα: “Τα οπτικοακουστικά μέσα ως πολιτιστική κληρονομιά και η χρήση τους στα μουσεία”, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 5 – 9 Ιουνίου 2006, σελ. 536-546.
 • Σαμπανίκου Ε., Παυλογεωργάτος Γ. (2006). Η μεταδιαδικαστική αρχαιολογία ως σύγκλιση μεταξύ ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών επιστημών. Στο: Ζώρας Κ., Μπαντιμαρούδης Φ., 2007. Οι Κοινωνικές επιστήμες σήμερα. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Κοινωνικών Επιστημών, Μυτιλήνη 31/3-2/4 2006, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 523-536.
 • Pavlogeorgatos G., Thomaidis N.S., Nikolaou A.D., Lekkas T.D. (2005). Determination of Methyl Mercury in a pilot–scale activated sludge wastewater treatment plant. Proc. Of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), Rhodes island, Greece, 1-3 September 2005, Vol. B, p. B706-B711.
 • Tsekouras G., Pavlogeorgatos G., Kalloniatis Ch. (2004). A Fuzzy Clustering Algorithm for generating Fuzzy rules from Numerical Data. 4th IEEE International Conference for Intelligent Systems Design and Applications (ISDA). Budapest, Hungary, August 26-28, 2004, p. 181-186.
 • Παυλογεωργάτος Γ., Παπαδόπουλος Δ., (2004). Διατηρώντας τη ψηφιακή κληρονομιά: προβλήματα και προκλήσεις για πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς μικρής κλίμακας. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας: Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, (Διαχείριση- Εκπαίδευση – Επικοινωνία). Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος, 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2004, σελ. 219-230.
 • Pavlogeorgatos G., Tsekouras G, (2004). Development of a fuzzy expert system to model the environmental conditions in museums. Proc. 2nd International Conference on Museology, Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean, Mytilene, Lesvos, Greece, 28th June – 2nd July 2004, p. 507-511.
 • Παυλογεωργάτος Γ., Ηλιαδάκης Σ., (2004). Διατήρηση αναλογικών αποθηκευτικών μέσων. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας: Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (Διαχείριση-Εκπαίδευση – Επικοινωνία). Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος, 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2004, σελ. 540-551.
 • Vernicos N., Pavlogeorgatos G., Papadopoulos D.C., Kavakli E., Mavrikas E.C., Bakogianni S., (2004). FCS_WORD project. Wiki-based Ongoing Research Data Management. Proc. International Conference CAA 2004 (Computer Applications and Quantitative Methods to Archaeology). 13-17 April 2004 Prato, Italy.
 • Vernicos N., Pavlogeorgatos G., Kavakli E., Papadopoulos D., Mavrikas E., Bakogianni S., (2004). FCS_WORD: Conceptual and technical framework for the collaborative documentation, management and presentation of cultural statistics, activities and research on the web. Proc. 2nd International Conference of Museology. Technology for Cultural Heritage Management, education communication. Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean. Mytilene, Lesvos, 28th June – 2nd July, Athens: Kaleidoskopio, p. 715-718.
 • Παυλογεωργάτος Γ., Βλάχου Ι., Λεπενιώτη Γ. (2003). Διατήρηση έργων τέχνης σε χαρτί. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας : Κόμικς, μια δημιουργική διαδρομή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 10-11 Μαΐου 2003, σελ. 207-217.
 • Lekkas T.D., Kostopoulou M., Kolokythas G., Thomaidis N., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Stasinakis A., Nikolaou A., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D., Makri C.A., (2003). Optimization οf Analytical Methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters. Proc. 8th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), Lemnos Greece, 8-10 September 2003, ISBN 960-7475-24-0, Vol A, p. 547-556.
 • Lekkas Th., Kontopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Kolokythas G., Makri C., Babos D., Lekkas D., Nikolaou A., (2003). Monitoring Toxic Priority Pollutants in Natural and Drinking Waters in Greece. Proc. Sc. Conf. «Natural and Drinking Water Contamination from Toxic and Hazardous Wastes». Organized by CCMS/NATO “Management of Industrial Toxic Wastes and Substances Research” project and the Greek General Secretariat of Research and Technology, University of the Aegean, Mytilene 3-4/10/2003.
 • Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Παυλογεωργάτος Γ., Παπαδόπουλος Δ., (2003). Ξερολιθικά τοπία, ξεροτράχαλες κατασκευές: αναδεικνύοντας μία κοινή κληρονομιά. Proc. Sc. Conf. “Εducational programmes in Monuments and Museums – Εducational Μaterial for the Εnvironmental Εducation”. Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το ICOM, Μυτιλήνη 17-19/10/2003.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2002). Συνθήκες Διατήρησης των Συλλογών. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας: Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 31 Μαΐου -2 Ιουνίου 2002, σελ. 225-236.
 • Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Παυλογεωργάτος Γ., (2002). Πρόταση ταξινόμησης ξερολιθικών κατασκευών. Πρακτικά Διεπιστημονικής ημερίδας: Ο Δομικός Λίθος στα Μνημεία. Διοργανωτές: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Ελληνικό Τμήμα ICOMOS, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2002, Μυτιλήνη 11 Νοεμβρίου 2002, σελ. 265-277.
 • Παυλογεωργάτος Γ., Λέκκας Θ., Σαββοπούλου Σ., (1999). Προσδιορισμός διαλυμένου και σωματιδιακού υδραργύρου στην διεργασία της Ενεργού Ιλύος. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πυθαγόρειο Σάμου, 30 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 1997, Τόμος Πρακτικών Γ, σελ. 461-466.
 • Pavlogeorgatos G., Lekkas Τ., Georgiou V., Spachos G., Stefanoulis C., Tridimas P., Savopoulou S., (1998). Estimation of mercury’s removal ability in an activated sludge pilot plant and examination of mercury’s effects during the process of the activated sludge. Proc. Int. Conference, «Protection and Restoration of the Environment IV», 1-4 July 1998, Halkidiki, Greece, vol. 2, p. 593-600.
 • Κaradanelli M., Golfinopoulos S., Kotrikla A., Pavlogeorgatos G., Xilourgidis N., Makri Ch., Kolokithas G., Lekkas D., (1998). Occurrence of micro pollutants in the surface waters of Northern Greece (Catalogue I, 76/464/EEC Directive). Proc. Int. Conference, “Protection and Restoration of the Environment IV”, 1-4 July 1998, Halkidiki, Greece, Vol. I, p. 153-160.
 • Καραντανέλλη Μ., Γκολφινόπουλος Σ., Κοτρίκλα Α., Παυλογεωργάτος Γ., Ξυλουργίδης Ν., Μακρή Χ., Κολοκυθάς Γ., Λέκκας Δ., (1997). Προσδιορισμός των ουσιών του καταλόγου Ι της 76/464/ΕΟΚ οδηγίας στα επιφανειακά νερά της Βόρειας Ελλάδας. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1-4 Σεπτεμβρίου 1997, Τόμος Πρακτικών Β, σελ. 315-330.
 • Παυλογεωργάτος Γ., Καμπάς Γ., Λέκκας Θ., (1995). Προσδιορισμός δέκα βαρέων μετάλλων σε Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων και υπολογισμός της ικανότητας απομάκρυνσης τους, (η περίπτωση της ΜΕΥΑ της Καβάλας). Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 4-7 Σεπτεμβρίου 1995, Τόμος Πρακτικών Α, σελ. 175-184.
 • Σοφούλης Κ., Παυλογεωργάτος Γ., (1992). Τυπική επαγγελματική ετοιμότητα των “περιβαλλοντικών” δημοσιογράφων σε μια μεσαία επαρχιακή πόλη. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 20-22 Νοεμβρίου 1992, σελ. 32-51.

ΣΤ. Συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων

 • Παυλογεωργάτος Γ., (2012). Σημειώσεις στα πλαίσια της Διδακτικής Ενότητας (Δ/Ε): Πολιτισμικός Σχεδιασμός, στο Δια Βίου και Εξ’ αποστάσεως πρόγραμμα του Παν. Αιγαίου με τίτλο: «Πολιτιστική Επικοινωνία και Σύγχρονες Τεχνολογίες».
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2012). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: “Οι περιβαλλοντικές παράμετροι των μουσείων”. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2012). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: “Διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος”. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2005-2011). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Ειδικά ζητήματα πολιτισμικής κληρονομιάς». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2011). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Διατήρηση Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2005-2011). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Οι περιβαλλοντικές παράμετροι των μουσείων». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2011). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Διατήρηση της Υλικής Πολιτισμικής Κληρονομιάς». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2005). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Πολιτιστική οικονομία (Cultural Economics)». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2005). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Πολιτισμική κληρονομιά». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2005-2008). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2002). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2000). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Εισαγωγή στους Η/Υ». Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (2000). Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος: «Εισαγωγή στα Πολυμέσα I». Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (1996). Πηγές και τύποι Στερεών Αποβλήτων – Ποσότητες και σύσταση. Σημειώσεις για το Κ.Ε.Κ. του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (1996). Προσωρινή αποθήκευση των αστικών στερεών αποβλήτων- Συστήματα συλλογής και μεταφοράς τους. Σημειώσεις για το Κ.Ε.Κ. του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (1994). Οι επιπτώσεις των βαρέων μετάλλων στην ανθρώπινη υγεία. Σημειώσεις για το σεμινάριο με τίτλο ” Κύκλοι ύδατος”. Τμήμα Περιβάλλοντος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.
 • Παυλογεωργάτος Γ., (1994). Τρόποι απομάκρυνσής των βαρέων μετάλλων από τα υγρά απόβλητα και προβλήματα στην ανίχνευσή τους. Σημειώσεις για το σεμινάριο με τίτλο “Κύκλοι ύδατος”, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

 Ζ. Δημοσιεύσεις σε ψηφιακή μορφή

 • Παυλογεωργάτος Γ., Γεωργίου Ζ., Γιαννακόπουλος Ε., Ευτυχίδου Μ.Ο., Κλαπανάρης Σ., Κουτσορινάκη Μ., Μαρκόπουλος Π., Μεσημέρης Α., Νικήτας Π., Νότα Τ., Ουλής Κ., Παπαδάκης Ε., Παπαμανώλη Ε., Παπανικολάου Σ., Παυλίδης Γ., Πολίτης Γ., Σάκαλης A., Σεκέρογλου Ε., Σελλή Κ., Σιέτη Ν., Σπύρου Ν., Συνοδινού Α., Tριανταφυλλίδης Σ., Τσάγκας Γ., Φουτσιτζόγλου Α., (2010). Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία 1970-2010. Επτά θεματικοί ψηφιακοί τόμοι, 5.376 σελίδες. Διαθέσιμοι ελεύθερα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://gpav.ct.aegean.gr/.

Η. Λοιπές δημοσιεύσεις (ημερήσιος τύπος κ.α.).

 • Παυλογεωργάτος Γ. κ.α. (2007). Δημόσια μουσεία στα πρόθυρα νευρικής κρίσης – Έρευνα σε 105 Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές. Ανοικτό ΜΒΑ, Το Μάνατζμεντ στον Πολιτισμό, Εφημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ, Δευτέρα 7 Μαΐου 2007, σελ. 4-5.
 • Παυλογεωργάτος Γ., Κωνστάντογλου Μ., (2007). Τι είναι ο Πολιτισμικός Τουρισμός. Ανοικτό ΜΒΑ, Το Μάνατζμεντ στον Πολιτισμό, Εφημερίδα: ΤΑ ΝΕΑ, Δευτέρα 30 Απριλίου 2007, σελ. 2-7.
 • Παυλογεωργάτος Γ. (2003). Παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Καρύδη με τίτλο: Εισαγωγή στην προληπτική συντήρηση των υφασμάτινων έργων τέχνης, Εκδόσεις Futura, ISBN 960-6654-08-7, σελ. 78. Museology, International Scientific Journal, Issue 3, p. 30.